Lakkaddaawwan Dogoggoraa LibreOffice Calc keessaa

Gabateen armaan gadii ilaalcha gubbaa ergaa dogogoraa LibreOffice Calc ti. Yoo dogoggorri man'ee qaree of keessaa qabu keessatti uumame, ergaan dogogoraa Kabala Haalojii irratti mul'ata.

Lakaddaa Dogogoraa

Dhaamsa

Ibsa

###

homaa

The cell is not wide enough to display the contents.

#FMT

none

This value is outside of limits valid for this format

501

Arfii fashala

Arfiin foormulaa keessaa gataa'aa miti.

502

Qoccolloo fashala

Function argument is not valid. For example, a negative number for the SQRT() function, for this please use IMSQRT().

503
#NUM!

Qoyyaboota fashala qiinxaa bololi'uu

Hediisni hanga gatii qindaa'ee irra darbe irraa dhifa.

504

Ulaagaalee dogogora tarree

Ulaagaaleen faankishinii gataa'aa miti fakkeenyaaf, qooda lakkoofsaa barruu, yookan qooda wabii man'ee wabii qayee tu fayyada.

507, 508

Dogogora: Cimdii dhiisuu

Sadallaa hanqate, fakkeenyaaf, sadallaa cuftuu, garuu sadallaa bantuu hin jirre

509

Qooyyaboota dhiisuu

Qoyyaba dhiifaman fakkeenyaaf, "=2(3+4) * ", yommuu qoyyabni "2" and "(" dhiifamu.

510

Jijjiiramaa dhiisuu

Jijjiiramaa dhiisuu, fakkeenyaaf yommuu qoyyaboonni lama waliin ta'an "=1+*2".

511

Jijjiiramaa dhiisuu

Faankishinii jijjiiramaa baay'ee barbaadu kan kennamu fakkeenyaaf, AND() yookan OR().

512

Foormulaa irra darbaa

Compiler: the total number of internal tokens, (that is, operators, variables, brackets) in the formula exceeds 8192.

513

Diraa irra darbaa

Compiler: an identifier in the formula exceeds 64 kB in size. Interpreter: a result of a string operation exceeds 64 kB in size.

514

Irra darbaa keessaa

Qoyyabni fooyi numeerikaala danuu deetaa irratti yaalama (max. 100000) yookan tartiiba hediinsa irra darbaati.

515

Internal syntax error

Unknown error.

516

Dogogora caasima keessaa

Tarreentaan tartiiba hediinsaa irratti eegama, garuu hin jiru.

517

Dogogora caasima keessaa

Lakaddaa hin beekamne fakkeenyaaf, galmeen faankishinii haraa waliinii fooyyee durattii kan faankishinii of keessa hin qabne keessaa bu'a.

518

Dogogora caasima keessaa

Jijjiiraman hin jirre

519
#VALUE!

No value (instead of Err:519 cell displays #VALUE!)

Gatii hiikkoo waliin wal hin gitne foormullaatu kenna yookan man'een kan wabii ta'e foormulaa keessatti bakka lakkoosaa barruu of keessa qaba.

520

Dogogora caasima keessaa

Kompaayileriin lakaddaa kompaayilerii hin beekamne uuma.

521
#NULL!

Internal syntax error (instead of Err:521 cell displays #NULL!)

No code or no result.

522

Hirkoo gamhundaa

Formula refers directly or indirectly to itself and the Iterations option is not set under - LibreOffice Calc - Calculate.

523

Adeemsi hediinsaa hin makamu

Faankishiniin gatii galtee dhiisa, yookan wabii dedeebinsaa jijjiirama gadaantoo ejjatoo irraantoo waliin wal bira hin gahu.

524
#REF!

Not a valid reference (instead of Err:524 cell displays #REF!)

Kompaayilerii: ibsa maqaa tarjaa yookan tarree hin furamu. Hiikaa: foormullaa keessatti, tarjaa, tarree yookan wardii kan qabiyyee man'ee wabii dhiise.

525
#NAME?

invalid names (instead of Err:525 cell displays #NAME?)

Addirraan hin madaalamu fakkeenyaaf, wabii gitaa miti, maqaa qayee gataa'aa miti, moggaasa tarjaa/tarree miti, maakiroo miti, hiraa kurnee sirrii hin taanee, ida'i keessattii hin mula'atu.

526

Dogogora caasima keessaa

Hangana hin fayyadu garuu galmee durattii irraa koottu yoo bu'aa formulaa qayee irraa ta'e.

527

Irra darbaa keessaa

Hiikaan: Wabiin, kanneen akka man'ee kan wabii man'ee ibsu, bay'isee tokko kan birootiin dhokata.

530

No AddIn

Interpreter: AddIn not found.

531

No Macro

Interpreter: Macro not found.

532
#DIV/0!

Duwwaadhaa hiruu

Qoyyaba hiruu / yoo waamsisaan 0
tahe fankishinoonni dabalataa tokko tokko dogoggora kana kennu, fakkeenyaaf:
VARP qajeelfama 1 gadii
STDEVP qajeelfama 1 gadii
VAR qajeelfamoota 2 gadii
STDEV qajeelfamoota 2 gadii
STANDARDIZE stdev=0
NORMDIST stdev=0

533

Nested arrays are not supported

For example, ={1;{2}}

538

Error: Array or matrix size

-

539

Unsupported inline array content

For example, ={1+2}

540

External content disabled

Happens if a function that requires (re)loading of external sources is encountered and the user hasn't confirmed reloading of external sources yet


Please support us!