Man'ee Saagi

xiyya issa sajooti ane'e jiru banuuf cuqaasi Man'ee Saagi kamshaa, Man'ee saaguuf, tarree, fi tarjaa man'ee ammeeti.

Sajoo kamshaa meeshaalee:

Sajoobani

Man'oota Saagi

Sajootta kana filuu ni dandessa:

Man'ee Gadi Saagi

Yeroo man'eewwan saagaman,qabeentota hangii filatamanii gara gadiitti hiiqsa.

Sajoo

Man'oota Gara Gaditti Saagi

Man'ee Mirga Saagi

Yeroo man'eewwan saagaman,qabeentota hangii filatamanii gara mirgaatti hiiqsa.

Saagi

Man'oota Gara Mirgatti Saagi

Tarree

InsertsTarree hunda saaga.Bakki tarree filannoo wardii irratti taasifamuun murteeffama.

Saagi

Tarroota Saagi

Tarjaa

Tarjaa hunda saaga.Lakkoofsi tarjaawwan saagamuuf jiranii, lakkoofsa tarjaawwan filatamaniidhaan murtaa'a.

Saagi

Tarjoota Saagi

Please support us!