Faaran Guddisi

Argii agarsiistu galmee ammee guddisu. Guddisiin ammee kan inni irratti agarsiifamuu Kabala Haalojii.

Olaanan inni guddaa issaa 400%.

Icon

Faaran Guddisi

Please support us!