Dhiisi

qabiyyee kana qulqulleessi Naqaa sarara, yokkan foormulaa issa durssee jiiru irratti gootee dhiisuu.

Sajoo

dhiisi

Please support us!