TIMEVALUE

TIMEVALUE barruu warraabbiin haguugamee fi akkasuma kan galmaa dhangii yeroo mul'isuu danda'uf lakkooofsa yeroo keessa kenna.

note

This function is part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Lakkoofsi keessa akka kurnyeetti agarsiifame kun firii sirna aduu LibreOffice jedhamu kan galmaa aduu shallaguuf gargaarudha.

Yoo dirri barruu waggaa, ji'a, ykn guyyaa, GATIISA'ATII hira firakshinii jijjiirraa qofa deebisa.

Caasima

DATEVALUE("Barruu")

Barruu himannoo yeroo siirri fi mallattoo waraabbii wajjin galuu qaba.

Fakkeenyawwan

=TIMEVALUE("4PM") .67 kenna. Dhangi yeroo yemmuu dhangeessinuu HH:MM:SS, itti fufuun 16:00:00 argatta.

=TIMEVALUE("24:00") 1 kenna. Yoo HH:MM:SS dhangi yerootii fayyadamnee gatiin isaa 00:00:00 ta'a.


Date & Time Functions

DATE

[text/scalc/01/func_datedif.xhp#datedif not found].

DATEVALUE

DAY

DAYS

DAYS360

DAYSINMONTH

DAYSINYEAR

EASTERSUNDAY

EDATE

EOMONTH

HOUR

ISLEAPYEAR

[text/scalc/01/func_isoweeknum.xhp#isoweeknum not found].

MINUTE

MONTH

MONTHS

NETWORKDAYS

NETWORKDAYS.INTL

NOW

SECOND

TIME

TIMEVALUE

TODAY

WEEKDAY

WEEKNUM

WEEKNUM_ADD

[text/scalc/01/func_weeknum_ooo.xhp#weeknum_ooo not found].

WEEKS

WEEKSINYEAR

WORKDAY

WORKDAY.INTL

YEAR

YEARFRAC

YEARS

Please support us!