NOW

Aduu fi yeroo sirna koompiteeraa kenna. Yommuu galmee ykn tokko tokko gatii man'ee haroomsamee irra deebi'uun shallaguu,gatiin ni haroomsama.

Sajoo Yaaddannoo

This function is part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntax

NOW()

NOW'n fankishinii qajeelfamaan alaati.

Example

=NOW()-A1 garaa garummaa aduu A1 fi amma gidduu jiru kenna.Firii akka lakkoofsatti dhangeessi.

Date & Time Functions

DATE

[text/scalc/01/func_datedif.xhp#datedif not found].

DATEVALUE

DAY

DAYS

DAYS360

EASTERSUNDAY

EDATE

EOMONTH

HOUR

[text/scalc/01/func_isoweeknum.xhp#isoweeknum not found].

MINUTE

MONTH

NETWORKDAYS

NETWORKDAYS.INTL

NOW

SECOND

TIME

TIMEVALUE

TODAY

WEEKDAY

WEEKNUM

WEEKNUM_ADD

[text/scalc/01/func_weeknum_ooo.xhp#weeknum_ooo not found].

WORKDAY

WORKDAY.INTL

YEAR

YEARFRAC

Please support us!