Gurmeessuu

Aduuwwaan ykn gatiwwaaniif gabateewwaan qinxaa gurmeessuun qaaqa Gurmeessuujedhu agarsiisa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Data - Group and Outline - Group.


Eegala

Jalqaba gurmeessuu ifteessa.

Ofumaan

Gurmeessuun akka gatii isa xiqqaa irraa eegaluu ifteessa.

Hujeekaan bakka

Akkaa gatii eegala gurmeessuu matakee galchitu ifteessa.

Xumura

Jalqaba gurmeessuu ifteessa.

Ofumaan

Gurmeessuun akka gatii isa guddaa irraatti xumuuramu ifteessa.

Hujeekaan bakka

Akkaa gatii xumura gurmeessuu matakee galchitu ifteessa.

Gurmeessi kanaan

Tokko tokkoon dangaan gurmuu akkataa itti shallagamu gatii hangii ifteessa.

Lakkoofsa guyyoota

Yommuu gatii aduu gurmeessinu lakkoofsa guyyoota gurmeessan ifteessa.

Giddu'u

Yommuu gatii aduu gurmeessinu giddu'u gurmeessa kamii akka ta'e ifteessa.

Please support us!