Gingilchaa

Deetaadhaf dirqalaalee gingilchaa qindeessi

Ulaagaa Gingilchaa

Gingilchuudhan deetaa durtii gingilchaa hikuu dandeessa,fakkenyaaf, maqaaleen dirree, makaa qajeelfamoota himannoowwan yaayaatti fayyadama.

Ogeejjii

Select a logical operator for the filter.

Maqaa dirree

Select the field that you want to use in the filter. If field names are not available, the column labels are listed.

Haala

Select an operator to compare the Field name and Value entries.

Ulaagaaleen armaan gadii ni jiru

Haalota:

=

walqixa

<

irra xiqqaa

>

irra guddaa

<=

irra xiqqaa ykn walqixa

>=

irra guddaa ykn walqixa

<>

walqixa miti


Gatii

Select the value that you want to compare to the selected field.

Dirqalaalee

Dirqalaalee gingilchaa dabalataa agarsiisa ykn dhoksa.

Please support us!