Baldhintaa agarsiisa

Baldhiintaa tarree gurmaa'ee ykn tarjaa qaree qabuu agarsiisa.Tarreewwan ykn tarjaawwan gurmaa'an hunda agarsiisuuf, gabatee toora'e fili,sana booda ajaja kana fili.

To hide a selected group, choose Data - Group and Outline – Hide Details.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Data - Group and Outline - Show Details.


Please support us!