Multiple Operations

Formulaa wal fakkaataa man'eewwan garagaraaif fayyadama, garuu ulaagaa gatiiwwan garagaraatin.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Data - Multiple Operations.


Dalagaalee baay'ee raawwachuu

note

SanduuqqniTarree ykn Tarjaawabii hammanga man'ee tokkoffaa filatamee qabaachuu qaba.


note

Yoo wardii Qooyyaboota Hedduu Ekseelii Maykiroosooftiitti aleergite, bakki man'ee formulaa of kessaa qabu gutumaan gutuutti sadhaatawaa hamanga deetaatti hiikuu qabda.


Durtiiwwan

Foormulaawwan

Man'eewwan foormulaa qoyyaba baay'ee of keessaa qabaniif wabii man'ee galchi.

Tarree

Gabatee deetaa keessa naqaa wabii man'ee akka jijjiramaa tarreewwanitti fayyadamuu barbaadde galchi.

Tarjaa

Gabatee deetaa keessa naqaa wabii man'ee akka jijjiramaa tarjaawwaniitti fayyadamuu barbaadde galchi.

Shrink / Expand

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Expand icon. Click it to restore the dialog to its original size.

Yeroo hantuuteedhaan barruu irratti cuqaastu qaaqni ofumaan xiqqaata. Akkuma ati qabduu hantuutee gad lakkiifteen, qaaqni bakkatti deebi'a akkasumas hangi wabii hantuutee waliin qindaa'e galmee keessatti godayyaa cuquliisaan shoolama.

Icon shrink

Suntuuruu

Icon Expand

Expand

Please support us!