Dirqalaalee

Specify the settings for calculating and presenting subtotals.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Data - Subtotals - Options tab.


kutaa fuulaa gareewan gidduutti

Gurmii deetaa hundamtaa xiqqaan shallagameef hundaa dhumarratti fuula haaraa saaga.

Qub-suukanaawaa

Yommuu haala qubee moggaasa deetaa jijjiirtu hundamtaa xiqqaa lamherreega.

Akkaata gareewwaniitti iddoo dursa fooyinsaa

Iddoo garee cancaalotaa Ittiin Gurmeessi filatae akkataa tarjaawwan filteetti fooya.

Fooyi

Dhangiiwwan dabali

Yommuu fooyinsaa amaloota dhangii ni dabalata.

Tartiiba fooyi mammiloo

Uses a custom sorting order that you defined in the Options dialog box at LibreOffice Calc - Sort Lists.

Ascending

Sorts beginning with the lowest value. You can define the sort rules on Data - Sort - Options. You define the default on - Languages and Locales - General.

Gadee

Sorts beginning with the highest value. You can define the sort rules on Data - Sort - Options. You define the default on - Languages and Locales - General.

Please support us!