Garee 1ffaa, 2ffaa, 3ffaa

Qindaa'inoota gareewwan Hundamtaa Xiqqaa hamma sadiitti ifteessi.Caancalli hundinuu teessuma walfakkaataa qabu.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Data - Subtotals - 1st, 2nd, 3rd Group tabs.


Gurmeessi kanaan

Tarjaa adeemsa shallaggii hundamtaa xiqqaa to'achuu barbadduu fili.Yoo qabiyyeen tarjaa filatamee jijjiramee,hundamtaa xiqqaan ofumaan lamherreegamu.

Hundamtaa xiqqaa shallagi kanaaf

Tarjaa(wwan) hundamtaa xiqqaa barbaddu qabu fili.

Fankishinii fayyadami

Fankishinii herreegaa hundamtaa xiqqaa ittiin shallaguu barbaaddu fili.

Please support us!