Subtotals

Tarjaawwan filateef hundamtaa xiqqaahundamtaa xiqqaa herreega.Hammangaa moggafame keessatti LibreOfficen hundamtaa xiqqaa fii dabaltoo dunneetii ofumaan herreeguuf fankishinii SUM jedhamutti fayyadama.Akkasumas fankishinoota biraa shallaggif fayyadamuu ni dandeessa.LibreOffice n yommuu qareen naannawa kuusaa deetaa qindeessa irraa agarsiiftu LibreOffice n ofumaan addada isaan baasa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Data - Subtotals.


Fakkeenyaaf, lakkada poostaa murtawoodhaf deetaa kuusaa deetaa maamila irratti hundaa'udhan gurgurtaa dimshashaa uumuu dandeessa.

Garee 1ffaa, 2ffaa, 3ffaa

Qindaa'inoota gareewwan Hundamtaa Xiqqaa hamma sadiitti ifteessi.Caancalli hundinuu teessuma walfakkaataa qabu.

Dirqalaalee

Specify the settings for calculating and presenting subtotals.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Haqi

iddoo filataman keessaa tarreewwan Hundamtaa Xiqqaa haqa.

Please support us!