Gingilchaa ol'aanaa

Gingilchaa ol'aanaa qinddeessa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Data - More Filters - Advanced Filter... .


Ulaagaalee gingilchaa dubbisi kanarraa

Hammanga moggaafame fili, ykn hammangaa man'ee ulaagaalee itti fayyadamuu barbaaddee of keessaa qabu galchi.

Shrink / Expand

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Expand icon. Click it to restore the dialog to its original size.

Yeroo hantuuteedhaan barruu irratti cuqaastu qaaqni ofumaan xiqqaata. Akkuma ati qabduu hantuutee gad lakkiifteen, qaaqni bakkatti deebi'a akkasumas hangi wabii hantuutee waliin qindaa'e galmee keessatti godayyaa cuquliisaan shoolama.

Icon shrink

Suntuuruu

Icon Expand

Expand

Options

Filannoowwan gingilchaa dabalataa agarsiisa.

Qub-suukanaawaa

Yommu deetaan gingilchamu qubee xixiqqaa fii qubee gguddaa addabaasa.

Hammangaan moggaasa tarjaa qaba

moggaasa tarjaa hammangaa man'ee tarree tkkoffaa dabalata.

Bu'aawwan garagalchi gara

sanduuqa filannoo fili,itti aansuun hammangaa man'ee iddoo firiiwwan gingilchaa itti agarsiistu fili. Akkasumas hammangawwan moggafaman tarree keesaa filuu ni dandeessa.

Himannoo idilee

Hiika gingilchaa kessatti akka turbaawwan abbaalaa fayyadamtu eeyyama. Tarree himannoowwan idilee LibreOfficen gargaaru argachuuf, here cuqaasi.

Yoo sanduuqni Himannoowwan Idileefilatame, yoo sanduuqni tarree '=' EQUAL ykn '<>' UNEQUAL tin qindaa'e himannoowwan idilee fayyadamuu danddeessa.

Bayyisuun hinjiru

Deetaa gingilchame keessaa bayyisuu tarreewwan tokkoffaa hin dabalatu.

Ulaagaalee gingilchaa kaa'i

Sanduuqa filannootti firiwwan gargalchi fili,itti aansuun hammangaa ga'umsaa bakka deetaa gingilchame itti agarsiisuu barbaaddee ifteessi.Yoo sanduuqni kun mirkaneeffame,hammangaan ga'umsaa hammangaa maddaatti kornyatee tura.Hammangaa maddaa Deetaa - Hangii hiikaa jalaa jiran akka hammangaa kuusaa deetaatti qindeessuu qabda. Kanatti fufuun,yeroo kamiyyuu gingilchaa qindaa'e akka armaan gaditti dabaldhiyeeffachuu dandeessa: hammangaa maddaa cuqaasi,irraan Deetaa - Hangii Haaromsi fili.

Applying Advanced Filters

  1. Irraantota sarjaa hammangaawwan wardii gara bal'ina duwwaa wardiitti garagalchi, achiin ulaagaa gingilchaaf tarree jala irraantota keessatti galchi. Deetaan dalga qindaa'an tarree keessatti yaayaa FI wajjin hoggayyuu walitti hidhamu, deetaan irraan gadee sarjaa keessatti hoggayyuu yaayaa YKN wajjin hoggayyuu walitti hidhamu.

  2. Once you have created a filter matrix, select the sheet ranges to be filtered. Open the Advanced Filter dialog by choosing Data - More Filters - Advanced Filter, and define the filter conditions.

  3. Then click OK, and you will see that only the rows from the original sheet whose contents have met the search criteria are still visible. All other rows are temporarily hidden and can be made to reappear with the Format - Rows - Show command.

Example

Wardii tarreewwan baay'ee qabate fe'adhu. Galmee Turnover fayyadamaa jirra, garuu galmee biraa kamiyyuu salphaatti fayyadamuu dandeessa. Galmeen teessuma armaan gadii qaba:

A

B

C

D

E

1

Ji'a

Durtii

Daldala

Luxury

Guutarta

2

Amajjii

125600

200500

240000

170000

3

Guraandhala

160000

180300

362000

220000

4

Bitootessa

170000

kkf


Tarree 1 irraantota tarree wajjin(maqaalee dirree), gara tarree 20,fakkeenyaaf garagalchi. Haalleen gingilchaa kan tarreewan 21,22, fi kkf tti geessan ykn keessaa galchi.

A

B

C

D

E

20

Ji'a

Durtii

Daldala

Luxury

Guutarta

21

Amajjii

22

<160000


Specify that only rows which either have the value January in the Month cells OR a value of under 160000 in the Standard cells will be displayed.

Choose Data - More Filters - Advanced Filter, and then select the range A20:E22. After you click OK, only the filtered rows will be displayed. The other rows will be hidden from view.

Please support us!