Dirqalaalee

Dirqalaalee foo'iinsaa dabalataa qindeessa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Data - Sort - Options tab.


Qub-suukanaawiina

Jalqaba quboota xixiqqoodhaan ittaansee quboota guguddoodhaan foo'a. Afaanota Eeshiyaatif qabannoo addaatu tajaajila.

Sajoo Yaaddannoo

Yaadannoo afaanota Eeshiyaatif: Foyyadeenya sadarkaa hedduu fayyadamuuf Qub-suukanaawiina mirkaneessi.Foyyadeenya sadarkaa hedduutin, haalota fii gubjaltoo tuffachuudhan galchiwwan jalqaba dakoo isaani waliin madaalamu.Yoo wal fakkatan, foyyadeenyi isaani wal madaallii sadarkaa lammaffaatif ni fayyada.Ammas yoo wal fakkaatan, akkaatan qubeewwan isaani, yabbinii arfiilee, fii kanan jaapaanii wal madaallii sadarkaa sadaffaatif ni tajaajiluu.


Hammangaan moggaasa tarjaa/tarree qaba

Fooyinsa kessaa tarree tokkoffaa ykn tarjaa tokkoffaa filataman dhiisa. Qindeessaan Kallattii jala qaaqatti argamu maqaa fii fankishinii sanduuqa mirkaneessituu hiika.

Dhangiiwwan dabali

Dhanga'ina man'ee olkaawa.

Enable natural sort

Natural sort is a sort algorithm that sorts string-prefixed numbers based on the value of the numerical element in each sorted number, instead of the traditional way of sorting them as ordinary strings. For instance, let's assume you have a series of values such as, A1, A2, A3, A4, A5, A6, ..., A19, A20, A21. When you put these values into a range of cells and run the sort, it will become A1, A11, A12, A13, ..., A19, A2, A20, A21, A3, A4, A5, ..., A9. While this sorting behavior may make sense to those who understand the underlying sorting mechanism, to the rest of the population it seems completely bizarre, if not outright inconvenient. With the natural sort feature enabled, values such as the ones in the above example get sorted "properly", which improves the convenience of sorting operations in general.

Firiiwwan fooyinsaa garagalchi gara:

Tarreewwan fooyaman hammangaa man'ee ifteessiteetti garagalcha.

Firiiwwan fooi

Moggafamaa fili hammngaa man'ee iddoo tarreewwwan fooyaman itti agarsiisuu barbaaddu ykn sanduuqa naqaatti hammangaa man'ee galchi.

Firiiwwan fooi

Iddoo tarree fooyame itti agarsiisuu barbaaddutti hammangaa man'ee galchi ykn hammangaa moggafaame tarree kessaa fili.

Tartiiba fooyi mammiloo

Iddoo kana cuqaasi irraan Tartiiba fooyi mammiloo barbaaddu fili.

Tartiiba fooyi mammiloo

Select the custom sort order that you want to apply. To define a custom sort order, choose - LibreOffice Calc - Sort Lists .

Afaan

Afaan

Seerota fooyinsaaf afaan fili.

Dirqalaalee

Afaani filachuuf filannoo fooyinsaa fili. Fakkenyaaf, afaan Jarmaniitiif arfii addaa fooyinsa keessaa unmault dabaluuf filannoo "baafatabilbilaa" fili.

Kallattii

Gubbaa gara Jalaattii(Tarreewwan Fooyi)

Tarreewwan gatii tarjaawwan ka'aa keessaa hammangaa filatameen fooya.

Bitaa gara Mirgaatti(Tarjaawwan Fooyi)

Tarjaawwan gatii tarreewwan ka'aa keessaa hammangaa filatameen fooya.

Iddoo deetaa

Hammangaa man'ee fooyu barbaaddee agarsiisa.

Please support us!