Sort

Akkaataa ulaagaalee ifteesiteen tarreewwan filaman tartiiba qabsiisi. LibreOffice Ofumaan addabasuun hangiiwwan kuusaa deetaa fila.

note

Yoo dirqalaaleen Jijjiiramoota galmee hojii eegalu,deetaa tartiiba qabsiisuu hin dandeessu.


Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Data - Sort....


Ulaagaa Tartiiba Qabsiisaa

Hangii filameef dirqalaalee tartiiba qabsiisan ifteessi.

Dirqalaalee

Dirqalaalee foo'iinsaa dabalataa qindeessa.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!