Define Range

Man'eewwan wardii keessatti filattee irratti hundaa'un hangii kuusaa deetaa hiika.

note

Hangii man'ee reektaangulaawaa qofa filachuu dandeessa.


Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Data - Define Range.


Maqaa

Hangii kuusaa deetaa hiikuu barbaadduuf maqaa galchi, ykn maqaa duraan tarree keessa jiru fili.

Hangii

Hangii man'ee filamee agarsiisi.

Shrink / Expand

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Expand icon. Click it to restore the dialog to its original size.

Yeroo hantuuteedhaan barruu irratti cuqaastu qaaqni ofumaan xiqqaata. Akkuma ati qabduu hantuutee gad lakkiifteen, qaaqni bakkatti deebi'a akkasumas hangi wabii hantuutee waliin qindaa'e galmee keessatti godayyaa cuquliisaan shoolama.

Icon shrink

Suntuuruu

Icon Expand

Expand

Ida'ii/Fooyyessi

Tarree hangii kuusaa deetaatti hangii man'ee filamee dabala.

Haqi

Maalimaa ykn maalimoota filataman dhugoomsa booda haqa.

Dabala>>

Dirqalaaleedabalataa agarsiisa.

Please support us!