Freeze Rows and Columns

Barruu xiyyoo gubbaa harka bitaa man'ee ka'aa jiru hiruun bakki gubbaa harkaa mirgaa lammata hin marfamuu.

Ajaja kana bira gahuuf...

From the menu bar:

Choose View - Freeze Rows and Columns.

From the tabbed interface:

Choose View - Freeze Panes - Freeze Rows and Columns

On the View menu of the View tab, choose Freeze Rows and Columns.

From toolbars:

Icon Freeze Rows and Columns

Freeze Rows and Columns


Please support us!