Addabaasi

Divides the current window at the top left corner of the active cell.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose View - Split Window.


Tarreewwanii fi Sarjaalee akka Irraantotaa Dhaabuu

Sajoo Yaaddannoo

Foddaa sardalaan ykn sarjinaan addabaasuuf Hantuutee fayyadamuu dandeessa.Kana dalaguuf,sarara furdaa gurraacha kan qixaan kabala maraa sarjinaa olitti argamuu ykn qixaa mirgaa kabala maraa sardinaala gara foddaati harkisi.Sararri furdaa gurraachii bakka foddaan itti addaba'uu mul'isa.


Tokko tokkoon walakkaa kutaa keessatti foddaan addabaasa kabala maraa mataasa qaba;Addaadoodhaan,, kutaalee foddaa murta'aa hin marfaman.

Please support us!