Addabaasi

Divides the current window at the top left corner of the active cell.

Ajaja kana bira gahuuf...

From the menu bar:

Choose View - Split Window.

From the tabbed interface:

Choose View - Split Window

On the View menu of the View tab, choose Split Window.

From toolbars:

Icon Split Window

Split Window


Tarreewwanii fi Sarjaalee akka Irraantotaa Dhaabuu

note

Foddaa sardalaan ykn sarjinaan addabaasuuf Hantuutee fayyadamuu dandeessa.Kana dalaguuf,sarara furdaa gurraacha kan qixaan kabala maraa sarjinaa olitti argamuu ykn qixaa mirgaa kabala maraa sardinaala gara foddaati harkisi.Sararri furdaa gurraachii bakka foddaan itti addaba'uu mul'isa.


Tokko tokkoon walakkaa kutaa keessatti foddaan addabaasa kabala maraa mataasa qaba;Addaadoodhaan,, kutaalee foddaa murta'aa hin marfaman.

Please support us!