Wardii Eegaa

Protects the cells in the current sheet from being modified. Choose Tools - Protect Sheet to open the Protect Sheet dialog in which you then specify sheet protection with or without a password.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Tools - Protect Sheet.


Sajoo Ofegannoo

Man'eewwan gulaaltu dabalataa irraa ittisuuf,sanduuqni mirkaneessaa Kan Eegameefuula caancalaa Dhangii - Man'eewwwan - Eeginsa Man'ee ykn baafata halqara irraa Dhangii Man'eewwan mirkaneessuun dirqi dha.


Unprotected cells or cell ranges can be set up on a protected sheet by using the Tools - Protect Sheet and Format - Cells - Cell Protection menus:

  1. Man'eewwan hin eegamin fili

  2. Dhangii - Man'eewwan - Hayyisa Man'eefili.Sanduuqa Kan Eegame hin mallatteessin itti ansuun Eeyyeecuqaasi.

  3. On the Tools - Protect Sheet menu, activate protection for the sheet. Effective immediately, only the cell range you selected in step 1 can be edited.

To later change an unprotected area to a protected area, select the range. Next, on the Format - Cells - Cell Protection tab page, check the Protected box. Finally, choose the Tools - Protect Sheet menu. The previously editable range is now protected.

Ittisni wardii baafata halqara caancaloota wardii kan argii gadiitti argamaniis ni dhiibbeesssu.Ajaajni Haqii fi Siiqsi/Garagalchi filamuu hin danda'aan.

Yoo wardiin ittifamee,akkaataalee man'ee haroomsuu ykn haquun hin dandeessu.

A protected sheet or cell range can no longer be modified until this protection is disabled. To disable the protection, choose the Tools - Protect Sheet command. If no password was set, the sheet protection is immediately disabled. If the sheet was password protected, the Remove Protection dialog opens, where you must enter the password.

Takka ol keenyaan,barruuwwan ittisaman ajajaFaayilii - Akkaa olkaa'iqoofa lammata olka'aamu.

Password (optional)

Allows you to enter a password to protect the sheet from unauthorized changes.

Sajoo Yaaddannoo

Complete protection of your work can be achieved by combining the options Tools - Protect Sheet and Tools - Protect Spreadsheet Structure, including password protection. To prohibit opening the document altogether, in the Save dialog mark the Save with password box before you click the Save button.


Please support us!