Ofiinharoomsa

Yommuu formulaa foyyeessitu,hordoffiiwwan galmee keesssaa huunda ofumaan hareessa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Tools - Detective - AutoRefresh.


Argamni xiyyoowwani galmee keesaa haloota armaan gadii irratti hunda'uun hareefama:

Please support us!