Hordoffii Haroomsi

Hordoffii mara barruu keessatti lamkaasi. Yommuu hordooffiwwan hojii irra oolan, foormulaawwan ni haarefamu.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Tools - Detective - Refresh Traces.


Argamni xiyyoowwani galmee keesaa haloota armaan gadii irratti hunda'uun hareefama:

Please support us!