Deetaa Fashaalaawaa Mallaatteessi

Barruu keessatti gatiiwwan man'eewwanii seerota mirkaaneessaa alaa ta'aa hundaa mallatteessi.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Tools - Detective - Mark Invalid Data.


Seeroota Mkirkanneessaanaqaan lakkoofsota,aduuwwan,gatii yeroo, fi barruu gara gatii murta'atti ittisa.Hata'uu malee, yoo dirqalli Dhaabi hin filatamnee,gatiiwwan fashaalaawaa ykn garagalcha gatiiwwan fashaalaawaa gara man'eewwanitti galchuun ni danda'ama.Yommuu seera mirkanneessa keessu,gatiin duraa man'ee keessaa jiru hin harromfamu.

Please support us!