hirkatoota sakkatta'i

n man'ee kaka'aan kan gatiiwwan man'ee kaka'aa irrati hundaa'u xiyyaalee hordoffii ni kaasa.

Iddoon man'eewwanii hundii man'ee kaka'aa foormulaa keessaa waliin godayyaa cuquleen shoolama.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Tools - Detective - Trace Dependents.

Shift+F5


Sajoo Yaaddannoo

Fankishiniin kun akka sadarkaati hojjeta. Fakkeenyaaf,yoo hordoffiin sadarkaa tokkoon dursiitoota mul'isuuf dursee kaka'ee(ykn hirkattoota), kanati aansuudhaan fankishiniin Hordofii kakasuun sadarkaa hirkatina illaali.


Please support us!