Merge and Center Cells

Combines the selected cells into a single cell or splits merged cells. Aligns cell content centered.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Format - Merge Cells - Merge and Center Cells


Man'een makamee maqaa jalqaba man'ee kan hangii man'ee xabboo fudha.Man'eewwan makaman man'eewwan gara biraa waliin lammata hin makaman.Hangiin dirqiin reektaangilii keessaa ta'uu qaba,filannoowwan baay'een hin deeggaramu.

Sajoo Yaaddannoo

Yoo man'eewwan makaman qabeentota hamma fedhe qabaatanii,qaaqni ittisaa ni agarsiifama.


Three options are available:

Sajoo Ofegannoo

Mandheewwan makuun yeroo foormulaa gabatee keessatti dogoggora shallaggii akka argannuuf fayyada.


Please support us!