Rename Sheet

Ajajni kun qaaqa itti wardii ammeef maqaa adda addaa itti ramadamu bana.

Ajaja kana bira gahuuf...

From the menu bar:

Choose Sheet - Rename Sheet.

From the tabbed interface:

Choose Layout - Rename Sheet.

From the sheet navigation bar:

Choose Rename Sheet

From toolbars:

Icon Rename Sheet

Rename Sheet


Maqaa

Bakka kanatti maqaa wardii haaraa galchi.

tip

Akeektuu hantuutee caancala wardii kan foddaa garaa gaditi argmu karaa barruu halqara keessaan irra ka'uun Qaaqa Maqaa Wardii Jijjiiri banuu dandeessa, yommuu too'anna cuuqaasi.


tip

Karaa biraan, yommuu furtuu dhiibdu, caancalaa wardii cuqaasi. Ammaa maqaa kallatidhaan jijjiruu dandeessa.


Please support us!