Wardii

Maqaa wardii qindeessun fi wardiiwwan filaman dhoksa ykn mul'isa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Sheet.


Maqaa jijjiiri

Ajajni kun qaaqa itti wardii ammeef maqaa adda addaa itti ramadamu bana.

Dhoksi

Hides selected rows, columns or individual sheets.

Agarsiisi

Displays sheets that were previously hidden with the Hide Sheets command.

Yoo wardiin dhooksamee ta'e,qaaqa wardii agarsiisaa bana, barruu lama agarsiifamuu akka filattuuf si eeyyama.

Mirgaa-Gara-Bitaatti

yoo gargaarsiCTL hojii eegale, duuraa duubni wardii ammee gara Mirgaa-Gara-Bitaatti jijjiira.

Please support us!