Dhoksi

Hides selected rows, columns or individual sheets.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Format - Rows - Hide.

Choose Format - Columns - Hide.

Choose Sheet - Hide Sheet.


Select the rows or columns that you want to hide, and then choose Format - Rows - Hide or Format - Columns - Hide.

Wardii caancala wardii irraa filuun dhoksuu dandeessa itti aansuun Dhangii - Wardii - Dhoksi filuu dha. Wardiiwwan dhoksaman yoo hangii maxxansi keessatti argaman malee hin maxxanfaman.

Sajoo Yaaddannoo

Qurxiinsi irraantoo tarree ykn tarjaa akka tarreen ykn tarjaan dhoksamuu isaa agarsiisa.


tarreewwan, tarjaawwan ykn wardiiwwan agarsiisuf

  1. hangi wantoota dhokataa dhunfatan fili. Sanduuqa golee gubbaa tarree 1 fi maddii tarjaa A fayyadamuu dandeessa. kunii wardiiwwaniif adeemsaa barbaachisa miti.

  2. Choose Format - Rows/Columns - Show or Format - Sheet - Show.

Please support us!