Hayyisa Man'ee

Man'eewwan filamaniif dirqalaalee ittisaa ramada.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Format - Cells - Cell Protection tab.


Hayyisa

Hundaa Dhoksi

Formulawwan fi qabeewwan kan man'eewwan filatamanii dhoksa.

Dhorkame

Man'een filatamee akka hin foyyoofne dhorka.

Sajoo Yaaddannoo

This cell protection only takes effect if you also protect the sheet (Tools - Protect Sheet).


Formulaa Dhoksi

Fankishinii man'eewwan filatame keessaa dhoksa.

Maxxansi

Wardiidhaf dirqalaalee maxxansi jedhu qindeessa

Yommuu maxxansaa dhoksi

Man'eewwan filataman akka hin maxxansamne dhorka.

Please support us!