Man'eewwaan Dhangeessi

Dirqalaalee dhangeessuu adda addaa akka ifteessitu fi man'eewwan filamanitti amaloota akka fayyadamtuuf si heeyyama.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Format - Cells.


Lakkoofsota

Specify the formatting options for the selected cell(s).

Bocquu

Dhangeessuu fi bocquu fayyamuu barbaaddu ifteessi.

Hiriirsama

Sets the alignment options for the contents of the current cell, or the selected cells.

Barreeffama Eeshiyaa

Set the typographic options for cells or paragraphs in Asian language files. To enable Asian language support, choose Language Settings - Languages in the Options dialog box, and then select the Enabled box in the Asian language support area. The Asian typography options are ignored in HTML documents.

Handaarawwan

Dirqalawwan handaaraa wantoota filatamani kan barreessaa ykn Calc qindeessa.

Area

Halluu duubbee ykn saxatoo qindeessi.

Hayyisa Man'ee

Man'eewwan filamaniif dirqalaalee ittisaa ramada.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!