Function List

Ajajni kun foddaaTarree Fankishiniifankishinoota galmee keetti saagaman huunda kan ifteessu dha. Fodddaan Tarree Fankishinii caancaala fuulaaFankishinii kanMasakaa Function waliin wal fakkaata.fankishinootni iddooqotan sagaamuun gatii keetii bakka bu'u.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Insert - Function List.


Foddaan Tarree Fankishinii hangii foddaa galma'ee jijjiramu danda'uu.Hatataman fankishinoota wardiiwwanitti galchuuf fayyadami.Galinsa tarree fankishinii keessa lamcuuqaasuun,fankishinii kana kallattiin jijjiramoota isaa huunda waliin sagama.

Tarree Akaakuu

Lists all the categories to which the different functions are assigned. Select a category to view the appropriate functions in the list field below. Select "All" to view all functions in alphabetical order, irrespective of category. "Last Used" lists the functions you have most recently used.

Tarree Fankishinii

Displays the available functions. When you select a function, the area below the list box displays a short description. To insert the selected function double-click it or click the Insert Function into calculation sheet icon.

Wardii shallaggaatti Fankishinii saagi

Icon Insert Function

Inserts the selected function into the document.

Please support us!