Named Ranges and Expressions

Kutaa adda addaa galmee wardiikeef maqaa akka moggaastuu sif heeyyama. Kutaalee adda adda maqaa moggaasuun, haaala salphaan karaa galmeewwan wardii fi odeeffanno murta'aa barbaadi jedhu naanneessuu dandeessa.

Ajaja kana bira gahuuf...

From the menu bar:

Choose Insert - Named Range or Expression.

Choose Sheet - Named Range or Expression


Define Names

Opens a dialog where you can specify a name for a selected area or a name for a formula expression.

Manage Names

Opens a dialog where you can manage names in the spreadsheet.

Insert Name

Inserts a defined named cell range at the current cursor's position with the Paste Names dialog.

Create Names

Hangiiwwan man'ee baay'ee ofumaan akka moggastuu si eeyyama.

Define Label Range

Qaaqa itti moggaasa hangii itti hiikuu dandeessu bana.

Please support us!