Ogeejjiiwwan LibreOffice Calc keessaa

ogeejjiwwan armaan gadii LibreOffice Calc keessatti fayyadamu dandeessa:

Ogeejjiwwan Herregaa

Ogeejjiwwan kunnen firiiwwan lakkoofsa kennu.

Ogeejjii

Maqaa

Example

+ (Ida'uu)

Ida'ama

1+1

- (Hir'isuu)

Hir'isuu

2-1

- (Hir'isuu)

Fuggisoo

-5

* (urjoo)

Baay'isuu

2*2

/ (haxaaroo)

Hiruu

9/3

% (Parsantii)

Parsantii

15%

^ (arfii hoxxee)

Mul'iseessuu

3^2


note

Prefix "-" (negation) has a higher precedence than "^" (exponentiation). For example -3^2 equals 9, which is the square of a negative number.


Ogeejjiiwwan dorgii

Ogeejjiiwwan kunnen dhugaa ykn soba deebisuu.

Ogeejjii

Maqaa

Example

= (mallattoo wal qixaa)

walqixa

A1=B1

> (Irra guddaa)

irra guddaa

A1>B1

< (Irra xiqqaa)

Irra xiqqaa

A1<B1

>= (Irra guddaa ykn walqixa)

Irra guddaa ykn walqixa

A1>=B1

<= (irra xiqqaa ykn walqixa)

Irra xiqqaa ykn walqixa

A1<=B1

<> (Walcaalma))

Walcaalma

A1<>B1


Ogeejjiiwwan barruu

Ogeejjiin barruuwwan adda addaa gara barruu tokkootti maka.

Ogeejjii

Maqaa

Example

& (Fi)

walitti fidinsa barruu AND

"Sun" Fi "day"'n "Sunday" ta'a


Wabii ogeejjotaa

Ogeejjootni kunneen hangii man'ee duwwaa,tokko ykn man'eewwan baay'ee kenna.

Hangiin dursaa olaantoo qaba,itti ansuun walkipha,fi xumura irratti walitti makuu qaba.

Ogeejjii

Maqaa

Example

: (Qabxilamee))

Hangii

A1:C108

! (Tuqaa raajefannoo)

Walkipha

SUM(A1:B6!B5:C12)

Ida'amaa man'eewwan walkipha keessaa huundaa shallaga;fakkeenya kana keessatti,firiin ida'ama man'eewwan B5 fi B6 kenna.

(Dalduufaa)

Walitti fidinsa ykn walitti makuu

Wabiiwwan lama fudhachuun tarree wabii kenna,kunis walitti fidinsa wabii bitaa kan wabii mirgaan hordofamee fudhata.Galinsii dabalata lama wabeeffama.Yadannoo gabatee armaan gadii jalatti argamu ilaali.


note

Walitti fidinsi wabii arfii dalduufaa fayyadamun ogeejjii haraa,OpenOffice.org 3.0 and StarOffice 9 waliin eegaluun jiraata.Yommuu formuulaan ogeejjii dalduufaa galmee kan foyya'oota duraa sooftiweerii banee waliin jiraatee,dogoggorri ni deebisama.Warantoo himannoo keessatti tarreen wabii hin heeyyamamu.


Please support us!