Add-in Functions, List of Analysis Functions Part Two

note

The Add-in functions are supplied by the UNO com.sun.star.sheet.addin.Analysis service.


Ajaja kana bira gahuuf...

Saagi - Dalaga - Akaakuu Idaatuu


IMABS

Firii isaa gatii sirrii lakkoofsa konphileeksii ta'a.

Syntax

IMABS("lakkoofsa konphileeksii")

lakkoofsa konphileeksii'n lakkoofsa konphileeksii bifa "x+yi" ykn "x+yj" kan galfame dha.

Example

=IMABS("5+12j")13 kenna.

[text/scalc/01/func_imcos.xhp#imcos_head not found].

Returns the cosine of a complex number.

[text/scalc/01/func_imcosh.xhp#imcosh_head not found].

Returns the hyperbolic cosine of a complex number.

[text/scalc/01/func_imcot.xhp#imcot_head not found].

Returns the cotangent of a complex number.

[text/scalc/01/func_imcsc.xhp#imcsc_head not found].

Returns the cosecant of a complex number.

[text/scalc/01/func_imcsch.xhp#imcsch_head not found].

Returns the hyperbolic cosecant of a complex number.

[text/scalc/01/func_imsec.xhp#imsec_head not found].

Returns the secant of a complex number.

[text/scalc/01/func_imsech.xhp#imsech_head not found].

Returns the hyperbolic secant of a complex number.

[text/scalc/01/func_imsin.xhp#imsin_head not found].

Returns the sine of a complex number.

[text/scalc/01/func_imsinh.xhp#imsinh_head not found].

Returns the hyperbolic sine of a complex number.

[text/scalc/01/func_imtan.xhp#imtan_head not found].

Returns the tangent of a complex number.

IMSUB

Firii isaa hir'attoo lakkoofsa konphileeksiti.

Syntax

IMSUB("lakkoofsa konphileeksii1"; "lakkoofsa konphileeksii2")

lakkoofsa konphileeksii'n lakkoofsa konphileeksii bifa "x+yi" ykn "x+yj" kan galfame dha.

Example

=IMSUB("13+4j";"5+3j") 8+j kenna.

IMDIV

Firii isaa hiramaa lakkoofsa konphileeksii lamaati.

Syntax

IMDIV("Gubbayyee"; "jaloo")

Gubbayyee'n, jaloo'n lakkoofsoota kampileeksii bifaa "x+yi" ykn "x+yj" galfamani dha.

Example

=IMDIV("-238+240i";"10+24i") 5+12i kenna.

IMSQRT

Firii isaa iskuuwerruutti lakkoofsa konphileeksiti.

Syntax

IMSQRT("lakkoofsa konphileeksii")

lakkoofsa konphileeksii'n lakkoofsa konphileeksii bifa "x+yi" ykn "x+yj" kan galfame dha.

Example

=IMSQRT("3+4i")2+1i kenna.

IMREAL

Firii isaa koofisheenti riyaalii lakkoofsa konphileeksiti.

Syntax

IMREAL("lakkoofsa konphileeksi")

lakkoofsa konphileeksii'n lakkoofsa konphileeksii bifa "x+yi" ykn "x+yj" kan galfame dha.

Example

=IMREAL("1+3j") 1 kenna.

IMAGINARY

Firii isaa koofisheentii immaajiineerii lakkoofsa komphileeksiti.

Syntax

IMAGINARY("lakkoofsa kompileeksii")

lakkoofsa konphileeksii'n lakkoofsa konphileeksii bifa "x+yi" ykn "x+yj" kan galfame dha.

Example

=IMAGINARY("4+3j") 3 kenna.

IMARGUMENT

Firii isaa qajeelfama(kofa paayii) lakkoofsa konphileeksiti.

Syntax

IMREAL("lakkoofsa kompileeksi")

lakkoofsa konphileeksii'n lakkoofsa konphileeksii bifa "x+yi" ykn "x+yj" kan galfame dha.

Example

=IMARGUMENT("3+4j") 0.927295 kenna.

IMEXP

Firiin e paawoorii fi lakkoofsa kompileeksi dha. Tilmaamaan gatiin dhaabbataa e 2.71828182845904.

Syntax

IMSIN("lakkoofsa kompileeksii")

lakkoofsa konphileeksii'n lakkoofsa konphileeksii bifa "x+yi" ykn "x+yj" kan galfame dha.

Example

=IMEXP("1+j") 1.47+2.29j (siksamuun)kenna.

IMCONJUGATE

Firiin isaa fallaa kompileeksii konjuugeetii lakkoofsa konphileeksi ta'a.

Syntax

IMCONJUGATE("Lakkoofsa komphileeksii")

lakkoofsa konphileeksii'n lakkoofsa konphileeksii bifa "x+yi" ykn "x+yj" kan galfame dha.

Example

=IMCONJUGATE("1+j") 1-j kenna.

COMPLEX

Firiin isaa lakkoofsa konphileeksi kan kofisheentii riyaalii fi kofisheentii imaajiineerii irraa argame dha.

Syntax

COMPLEX(RealNum; INum [; Suffix])

RealNum'n koofisheenti riyaalii lakkoofsa komphileeksiti.

INum'n koofisheenti imaajiineerii lakkoofsa konphileeksiti.

Dursoo'n tarree dirqalaalee , "i" ykn "j".

Example

=COMPLEX(3;4;"j") 3+4j kenna.

OCT2HEX

Firiin isaa lakkoofsa oktaalii galfameef lakkoofsa heeksaadeesiimaalii ta'a..

Syntax

OCT2HEX(Number [; Places])

Lakkoofsa lakkoofsa oktaalii dha.Gatii olaanaa bakkeewwan qadachuu danda'uu 10 dha.Biiin calqaba xiyyoo irra mallattoo biiti taati,biitiiwwan iti aanuun dhufaan gatii kennu.Lakkoofsootni neegaativii akkaa tuuskompiilimeentitti galfamu.

Bakkootni lakkoofsa bakkoota baha ta'uuti.

Example

=OCT2HEX(144;4) 0064 kenna.

OCT2DEC

Firiin isaa lakkoofsota oktaalii galfameef lakkoofsota deesiimaalii ta'a..

Syntax

OCT2DEC(Lakkoofsa)

Lakkoofsa lakkoofsa oktaalii dha.Gatii olaanaa bakkeewwan qadachuu danda'uu 10 dha.Biiin calqaba xiyyoo irra mallattoo biiti taati,biitiiwwan iti aanuun dhufaan gatii kennu.Lakkoofsootni neegaativii akkaa tuuskompiilimeentitti galfamu.

Example

=OCT2DEC(144) 100 kenna.

OCT2BIN

Firiin isaa lakkoofsota ooktaalii galfameef lakkoofsota baayineerii ta'a.

Syntax

OCT2BIN(Number [; Places])

Lakkoofsa lakkoofsa oktaalii dha.Gatii olaanaa bakkeewwan qadachuu danda'uu 10 dha.Biiin calqaba xiyyoo irra mallattoo biiti taati,biitiiwwan iti aanuun dhufaan gatii kennu.Lakkoofsootni neegaativii akkaa tuuskompiilimeentitti galfamu.

Bakkootni lakkoofsa bakkoota baha ta'uuti.

Example

=OCT2BIN(3;3) 011 kenna.

IMLOG10

Firiin isaa loogariizimii beekamaa(beezii 10'n) lakkoofsa koompileeksitier.

Syntax

IMLOG10("Lakkoofsa komphileeksii")

lakkoofsa konphileeksii'n lakkoofsa konphileeksii bifa "x+yi" ykn "x+yj" kan galfame dha.

Example

=IMLOG10("1+j") 0.15+0.34j (siksamuun) kenna.

IMLOG2

Firiin loogariizimii lamee lakkoofsa konphileeksiti.

Syntax

IMLOG2("Lakkoofsa komphileeksii")

lakkoofsa konphileeksii'n lakkoofsa konphileeksii bifa "x+yi" ykn "x+yj" kan galfame dha.

Example

=IMLOG2("1+j") 0.50+1.13j (siksamuun) kenna.

IMLN

Firiin loogariizimii uumamaa(beezii e'n)lakkoofsa kompileeksiiti. Tilmaamaan gatiin dhaabbataa e 2.71828182845904 ta'a.

Syntax

IMLN("lakkoofsa kompileeksii")

lakkoofsa konphileeksii'n lakkoofsa konphileeksii bifa "x+yi" ykn "x+yj" kan galfame dha.

Example

=IMLN("1+j") 0.35+0.79j (siksamuun) kenna.

IMPOWER

The result is the ComplexNumber raised to the power of Number.

Syntax

IMPOWER("lakkoofsa kompileeksii"; Lakkoofsa)

lakkoofsa konphileeksii'n lakkoofsa konphileeksii bifa "x+yi" ykn "x+yj" kan galfame dha.

Lakkoofsi eeksipooneentii dha.

Example

=IMPOWER("2+3i";2) -5+12i kenna.

IMPRODUCT

The result is the product of a set of complex numbers.

Syntax

IMPRODUCT(Complex 1 [; Complex 2 [; … [; Complex 255]]])

Complex 1, Complex 2, … ,Complex 255 are complex numbers, references to cells or to cell ranges of complex numbers. Complex numbers are entered in the form "x+yi" or "x+yj".

Example

=IMPRODUCT("3+4j";"5-3j") 27+11j kenna.

IMSUM

The result is the sum of a set of complex numbers.

Syntax

IMSUM(Complex 1 [; Complex 2 [; … [; Complex 255]]])

Complex 1, Complex 2, … ,Complex 255 are complex numbers, references to cells or to cell ranges of complex numbers. Complex numbers are entered in the form "x+yi" or "x+yj".

Example

=IMSUM("13+4j";"5+3j") 18+7j kenna.

CONVERT

n gatii safartuu madalii tokkoo irraa gara gatii madalii safartuu itti aanuu gara birooti jijjiira . Madaalliwwan safartuu akka barruu mallattoo waraabbiti ykn akka wabiiti qixa sirriin galchi. Yoo madallii safartuu man'ee keessaa galchiee, Fakkeenyaaf, gara xiqaa 1 (salphaa) man'ee galchuuf mallattoo hudhaa ' battaluma tokkootti (1) aansudhaan galchi.

Amala

Safartuu

Ulfaatina

g, sg, lbm, u, ozm, stone, ton, grain, pweight, hweight, shweight, brton

Dheerina

m, mi, Nmi, in, ft, yd, ang, Pica, ell, parsec, lightyear, survey_mi

Yeroo

yr, day, hr, mn, sec, s

Dhiibaa

Pa, atm, at, mmHg, Torr, psi

Humna

N, dyn, dy, lbf, pond

Aniisaa

J, e, c, cal, eV, ev, HPh, Wh, wh, flb, BTU, btu

Aangoo

W, w, HP, PS

Jabeenyaa dirree

T, ga

Teempiirechara

C, F, K, kel, Reau, Rank

Qabee

l, L, lt, tsp, tbs, oz, cup, pt, us_pt, qt, gal, m3, mi3, Nmi3, in3, ft3, yd3, ang3, Pica3, barrel, bushel, regton, Schooner, Middy, Glass

Iddoo

m2, mi2, Nmi2, in2, ft2, yd2, ang2, Pica2, Morgen, ar, acre, ha

Saffisa

m/s, m/sec, m/h, mph, kn, admkn

Odeeffannoo

bit, byte


Units of measure in bold can be preceded by a prefix character from the following list:

Prefix

Multiplier

Y (yotta)

10^24

Z (zetta)

10^21

E (exa)

10^18

P (peta)

10^15

T (tera)

10^12

G (giga)

10^9

M (mega)

10^6

k (kilo)

10^3

h (hecto)

10^2

e (deca)

10^1

d (deci)

10^-1

c (centi)

10^-2

m (milli)

10^-3

u (micro)

10^-6

n (nano)

10^-9

p (pico)

10^-12

f (femto)

10^-15

a (atto)

10^-18

z (zepto)

10^-21

y (yocto)

10^-24


Safartootni odeeffannoo "biitii" and "baayitii" kan armaan gadii keessaa tokkoon durfamu dursitoota IEC 60027-2 / IEEE 1541:

ki kibi 1024

Mi mebi 1048576

Gi gibi 1073741824

Ti tebi 1099511627776

Pi pebi 1125899906842620

Ei exbi 1152921504606850000

Zi zebi 1180591620717410000000

Yi yobi 1208925819614630000000000

note

The functions whose names end with _ADD or _EXCEL2003 return the same results as the corresponding Microsoft Excel 2003 functions without the suffix. Use the functions without suffix to get results based on international standards.


Syntax

CONVERT(Number; "FromUnit"; "ToUnit")

lakkoofsi lakkoofsa jijjirame dha.

SafartuuIrraan safartuu jijjiramni irraati adeemsifamuudha.

GaraSafartuun safartuu jijjiramni irraati adeemsifamuudha.

Example

=CONVERT(10;"HP";"PS") returns, rounded to two decimal places, 10.14. 10 HP equal 10.14 PS.

=CONVERT(10;"km";"mi") returns, rounded to two decimal places, 6.21. 10 kilometers equal 6.21 miles. The k is the permitted prefix character for the factor 10^3.

FACTDOUBLE

n hirmaata lakkoofsa lama kenna.

Syntax

FACTDOUBLE(Lakkoofsa)

Number !! kenna, hirmaata lakkoofsa lam, yemmuu lakkofsii intiijerii irra guddaa ykn walqixaa duwwaa ta'e.

Lakkoofsota guutuuf FACTDOUBLE(n) kenna:

2*4*6*8* ... *n

Lakkoofsota qaraati FACTDOUBLE(n) kennameeti:

1*3*5*7* ... *n

Hikoodhaan FACTDOUBLE(0)n 1 kenna.

Example

=FACTDOUBLE(5) 15 kenna.

=FACTDOUBLE(6) 48 kenna.

=FACTDOUBLE(0) 1 kenna.

Please support us!