Statistics Functions

This category contains the Statistics functions.

Ajaja kana bira gahuuf...

Saagi - Dalaga - Akaakuu Xiinannoon


Fakkeenyotni murtaa'an gabatee deetaa armaan gadii fayyadamu:

C

D

2

gatii x

gatii y

3

-5

-3

4

-2

0

5

-1

1

6

0

3

7

2

4

8

4

6

9

6

8


Faankishinootni istaatistikaalii cita kutaa armaan gadii keessatti ibsamu.

Fankishinoota Xiinannoo Kutaa Tokko

Fankishinoota Istaatistiksii Kutaa Lama

Fankishinoota Istaatistiksii Kutaa Sadi

Fankishinoota Istaatistiksii Kutaa Afur

Fankishinoota Istaatistiksii Kutaa Shan

Please support us!