Array Functions

Akaakuun kun faankishinii waraantoo of keessaa qaba.

Waraantoon maali?

Waraantoon hammangaa geeffame kan man'eewwan wardii irraa jiran gatii of keessaa qabaniidha. Hammangaan iskuweerii tarreewwan 3 fi tarjaa 3 waraantoo 3*3 ta'a:

A

B

C

D

E

1

7

31

33

2

95

17

2

3

5

10

50

4


Waraantoo xiqqaan ta'uu danda'u waraantoo 1*2 ykn 2*1 man'eewwan walcinaa lama wajjin.

Foormulaan waraantoo maali?

Foormulaan kan gatiin tokkoon tokkoon hammangaa man'ee keessaa ittiin madaalamu foormulaa waraantoo jedhama. Garaagarummaan foormulaa waraantoo fi foormulaan biroo foormulaan waraantoo iddoo gatii tokko gatiiwwan baay'ee waliin wal sima.

Foormulaa waraantoo gatiiwwan hojjii baayyee danda'u qofa osoo hin tanee, gatiiwwan bayyees kennuu danda'a. Firiin formulaa waraantoo warantoo ta'uu danda'a

To multiply the values in the individual cells by 10 in the above array, you do not need to apply a formula to each individual cell or value. Instead you just need to use a single array formula. Select a range of 3 x 3 cells on another part of the spreadsheet, enter the formula =10*A1:C3 and confirm this entry using the key combination + Shift + Enter. The result is a 3 x 3 array in which the individual values in the cell range (A1:C3) are multiplied by a factor of 10.

Baayyisuun alaati qoyyabota biroo hangii wabiitin(waraantoodhan) fayyadamuu dandeesa. shallagii LibreOffice waliin, ida'uu (+),hir'isuu (-), baayyisu (*), hiruu (/), expoonantii fayyadamii (^), diraa (&) fi waldorgomsiistota(=, <>, <, >, <=, >=). Qoyyabonnii tokkoon tokkoon gatii hangii man'ee keessaa akka waraantooti fayyadamuun foormulaa warantoo galfamee kenna.

Qoyyaboonnii waldorgomsisa foormulaa waraantoo keessaa man'ee duwwaa furuu haluma walfakkatuun foormulaa sirri, innis, akka zerooti ykn akka akka jecha duwwati. fakkeenyaaf, yoo man'een A1 fi A2 duwwaa ta'an foormulaan waraantoo {=A1:A2=""} fi {=A1:A2=0} lamaanu waraantoo tarja 1 fi tarree 2 man'eewwan TRUE of keessaa qabu kenna.

Yeroo kam foormulaawwan waraantoo fayyadamta?

Gatiiwwan adda addaa fayyadamuun yoo shallagii irra deebitu foormulawwan warantoo fayyadamii. Mala shallagii jijjiruuf yoo murteessiite, foormulaa waraantoo qofa haroomsita. foormulaa waraantoo ida'uuf, hangii waraantoo hunda fili itti aansuun jijjirrama barbaaddame foormulaa waraantootif godhi.

Foormulaawwan waraantoo dirqala yemmuu gatiiwwan baayyeen shallagamu iddoo qusachuus danda'a, waan kuufannoo baayyee garii hin tanneef. Dabalataan shallagii walxaxaa adeemsisuuf waraantoon baayyee barbachisa dha kanaafuu shallagii kee dabalatee hangiiwwan man'ee baayyee qaachuu dandeessa. LibreOfficen fankishinoota herreegaa waraantoodhaf qaba, waraantoowwan lama baayyisuu kanneen akka fankishinii MMULT ykn waraantoowwan lama kallattii malee baayyisuu fankishinii SUMPRODUCT shallaga.

Foormulaawwan waraantoo LibreOffice keessaa fayyadamuun shallagii

Implicit intersection of array formulas

You can also create a "normal" formula in which the reference range, such as parameters, indicate an array formula. This formula is also known as "implicit intersection" of array formula. The result is obtained from the intersection of the reference range and the rows or columns in which the formula is found. If there is no intersection or if the range at the intersection covers several rows or columns, a #VALUE! error message appears. The following example illustrates this concept:

In the table above, place the array formula in D1:

{=A1:A3 + 100}

Cells D1, D2, D3 have values 107, 195, 105 respectively.

Insert the formula below in E2, do not enter as array formula.

=A1:A3 + 100

Cells E1 and E3 are empty, Cell E2 has value 195. This is the implicit intersection of array formulas.

Insert formula below in E4, as in E2.

=A1:A3 + 100

Cell E4 display #VALUE!. Row 4 is out of the range A1:A3 of the formula.

Formulawwan Waraantoo Uumuu

Yoo formulaa waraantoo Masaka Fankishinii fayyadamuun uumte, sanduuqa filannoo Waraantoo yeroo hundaa akka firiiwwan waraantoo keessatti deebi'an mallattoo itti godhuu qabda. Ta'uu baannan, gatii man'ee gubbaa-bitaa kan waraantoo shallagametu deebi'a.

If you enter the array formula directly into the cell, you must use the key combination Shift + + Enter instead of the Enter key. Only then does the formula become an array formula.

note

Formulaawwan waraantoo LibreOffice Calc keessatti argaman. Formulaawwan waraantoo hujeekaan cuftuuwwan galchuudhan uumuu hin dandeessu.


warning

The cells in a results array are automatically protected against changes. However, you can edit, delete or copy the array formula by selecting the entire array cell range.


Waraantoo Sarkee Dhaabbataa Formuulaa keessati Fayyadamun

Sarkee maatiksii/waraantoo dhabataa formulaa keessaa shallaguuf gargaara. sarkeen waraantoo curlii cuuftuudhan '{' '}' deeggarama. Miseensonni tokkoon tokkoon lakkoofsa (lakkoofsa negatiivii) ta'uu danda'a, yaayaa dhabbataa (TRUE, FLASE), ykn jecha jargifaa. Himannoon dhabbataa hin tannee hin hayyamamu. waraantoon tarree ykn tarja tokkoo ykn isaa oliin galfamuu danda'a. tarreewwan hundinu lakkoofsa miseensotaa wal fakkaata qabaachuu qabu, tarjaawwan hundinuu lakkoofsa miseensotaa walfakkataa qabaachuu qabu.

The column separator (separating elements in one row) and the row separator are language and locale dependent. But in this help content, the ';' semicolon and '|' pipe symbol are used to indicate the column and row separators, respectively. For example, in the English locale, the ',' comma is used as the column separator, while the ';' semicolon is used as the row separator.

tip

You can view and change the row and column separator in - Calc - Formula - Separators.


Waraantonni dilgataa'uu hin danda'an

Fakkeenyota:

={1;2;3}

Waraantoon tarree tokkoo wajjinii lakkoofsota 1,2, fi 3 of keessaa qaba.

To enter this array constant, you select three cells in a row, then you type the formula ={1;2;3} using the curly braces and the semicolons, then press + Shift + Enter.

={1;2;3|4;5;6}

Waraantoo tarreewwan lamaa fi tokkoon tokkoo tarree keessa gatii sadi

={0;1;2|FALSE;TRUE;"two"}

Waraantoo deetaa walmake.

=SIN({1;2;3})

Akka foormulaa maatriksiitti gala, firii kan shallaggii SIN sadii qocolloo 1,2 fi 3 waliin kenna.

Foormulaawwan waraantoo gulaaluu

 1. Select the cell range or array containing the array formula. To select the whole array, position the cell cursor inside the array range, then press + /, where / is the division key on the numeric keypad.

 2. Either press F2 or position the cursor in the input line. Both of these actions let you edit the formula.

 3. After you have made changes, press + Shift + Enter.

tip

Qaamawwan waraantoo dhanga'uu dandeessa. Fakkeenyaaf, halluu bocquullee. Hammangaa man'ee filachuu fi achumaan amaloowwan barbaadde jijjiiri.


Deleting Array Formulae

 1. Select the cell range or array containing the array formula. To select the whole array, position the cell cursor inside the array range, then press + /, where / is the division key on the numeric keypad.

 2. Press Delete to delete the array contents, including the array formula, or press Backspace and this brings up the Delete Contents dialog box. Select Formula or Delete All and click OK.

Foormulaa Waraantoo garagalchuu

 1. Hammangaa man'ee ykn waraantoo foormulaa waraantoo of keessaa qaba.

 2. Either press F2 or position the cursor in the input line.

 3. Copy the formula into the input line by pressing + C.

 4. Select a range of cells where you want to insert the array formula and either press F2 or position the cursor in the input line.

 5. Paste the formula by pressing + V in the selected space and confirm it by pressing + Shift + Enter. The selected range now contains the array formula.

Hammangaa Wataantoo qindeessuu

Waraantoo bahaa yoo gulaaluu barbaadde, kan armaan gadii hojjadhu:

 1. Hammangaa man'ee ykn waraantoo foormulaa waraantoo of keessaa qaba.

 2. Filannoo gaditti, gara mirgaatti, sajoo xiqqoo kan faaraan guddisuu ykn xinneessuu dandeessu argita.

note

Yeroo hammangaa waraantoo qindeessitu, foormulaan waraantoo battalumatti hin qindaa'u. Hammangaa kan firiin keessatti mul'atu qofa jijjiirta.


By holding down the key, you can create a copy of the array formula in the given range.

Waraantoo haalaa shallaguu

Waraantoo haalaa shallaguun foormulaa waraantoo ykn maatriksii kan faankishinii IF () ykn CHOOSE() dabalatuudha.

Fakkeenya armaan gadii keessatti, >0 foormulaa{=IF(A1:A3>0;"yes";"no")} qorachuun tokkoon tokkoo man'ee kan hammangaa keessaa A1:A3 fayyaduu fi firiin gara man'ee gituutti garagara.

A

B (foormulaa)

B (firii)

1

1

{=IF(A1:A3>0;"yes";"no")}

eeyyee

2

0

{=IF(A1:A3>0;"yes";"no")}

miti

3

1

{=IF(A1:A3>0;"yes";"no")}

eeyyee


Faankishiniin armaan gadii waraantoo dirqisiifame kenna: CORREL, COVAR, FORECAST, FTEST, INTERCEPT, MDETERM, MINVERSE, MMULT, MODE, PEARSON, PROB, RSQ, SLOPE, STEYX, SUMPRODUCT, SUMX2MY2, SUMX2PY2, SUMXMY2, TTEST. Yoo wabii naannoo akka qocollootti fayyadamte yeroo faankishinii tokko waamtu, faankishiniin amala faankishinii waraantoo godhata. Gabateen armaan gadii fakkeenya waraantoo qabannoo dirqisiifamee kenna:

A

B (foormulaa)

B (firii)

C (foormulaa waraantoo dirqisiisa)

C (firii)

1

1

=A1:A2+1

2

=SUMPRODUCT(A1:A2+1)

5

2

2

=A1:A2+1

3

=SUMPRODUCT(A1:A2+1)

5

3

=A1:A2+1

#VALUE!

=SUMPRODUCT(A1:A2+1)

5


FREQUENCY

Indicates the frequency distribution in a one-column-array. The function counts the number of values in the Data array that are within the values given by the Classes array.

Syntax

FREQUENCY(Guyyaa; Ramaddii)

Deetaan wabii gatii lakkaa'amee bakka bu'a.

Gitoonni waraantoo gatiiwwan daangeffaman bakka bu'a.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


note

Gubbaa fuula kanaa irratti seensa waliigalaa gara faankishinii Waraantootti barbaaduu dandeessa.


Example

Gabatee armaan gadii keessatti, tarjaan A gatiiwwan safaraa tartiiba hin eegne tarreessa. Tarjaan B daangaa gubbaa kutaadhaaf kan tarjaa A hiruu barbaadde of keessaa qaba. Akkaataa daangaa B1 keessa seeneen, faankishiniin FREQUANCY gatii safarame 5 gadi ykn walqixa deebisa. Sababa daangaan B2 10 ta'e, faankishiniin FREQUENCY firii lammaffaa akka lakkoofsa gatiin safaramee kan 5 irra caalu fi xiqqaatu ykn 10 walqixa ta'u deebisa. Barruun ati B6 keessatti galchite, ">25", wabii qofaaf oola.

A

B

C

1

12

5

1

2

8

10

3

3

24

15

2

4

11

20

3

5

5

25

1

6

20

>25

1

7

16

8

9

9

7

10

16

11

33


Hammangaa tarjaa qeenxee kan hammantaa akkaataa daangaa kutaatiin galchitu filadhu. Kutaa qinaaxxii irra dirree tokko dirqama filachuu qabda. Fakkeenya kana keessatti, hammangaa C1:C6 filadhu. Faankishinii FREQUENCY Faankishinii wizaardii. keessaa waami. Guyyaa hammangaa(A1:A11) keessaa filachuu, fi achumaan Kutaawwan hammangaa kan daangaa kutaa (B1:B6) galchite filadhu. Waraantoo sanduuqafilannoo fi OK cuqaasi. Hammantaa lakkaa'amu hammangaa C1:C6 keessaa filadhu.

More explanations on top of this page.

GROWTH

Tuqaalee adeemsa eksipoonenshaalii waraantoo keessaa shallaga.

Syntax

GROWTH(DataY [; [ DataX ] [; [ NewDataX ] [; FunctionType ] ] ])

DeetaaYn waraantoo Deetaa Y bakka bu'a.

eDeetaaX (dirqaalee) waraantoo Deetaa X bakka bu'a.

DeetaaHaaraaX (dirqaalee)n waraantoo deetaa X, gatiiwwan irra deebiidhaan keessatti shallagaman bakka bu'a.

FunctionType (optional). If FunctionType = 0, functions in the form y = m^x will be calculated. Otherwise, y = b*m^x functions will be calculated.

In the LibreOffice Calc functions, parameters marked as "optional" can be left out only when no parameter follows. For example, in a function with four parameters, where the last two parameters are marked as "optional", you can leave out parameter 4 or parameters 3 and 4, but you cannot leave out parameter 3 alone.

More explanations on top of this page.

Example

This function returns an array and is handled in the same way as the other array functions. Select a range where you want the answers to appear and select the function. Select DataY. Enter any other parameters, mark Array and click OK.

LINEST

Gabatee xiinannoosarara sirrii kan deetaa qindaa'e kan gitu deebisa.

Syntax

LINEST(data_Y [; data_X [; linearType [; stats]]])

Deetaa_Y hangii tarree ykn tarjaa baaqqee qindeessii Y qindeessa akeektuu deetaa keessaa oifteessuu.

Deetaa_X (filannoo) hangii tarre ykn tarjaa baaqqee walgita qindeessii x ti. Yoo deetaa_X hafe 1, 2, 3, ..., n tti duraantoo ta'a. Yoo jijjiiramtoota tokkoo ol qindaa'an deetaa_X hangii tarroota fi tarjoota waligitu wajjin ta'a.

LINEST sarara sirrii y = a + bx deetaa sirriitti taasisamu barbaada, sorooroo regreeshinii fayyadamuun (mala "iskuweerii xiqqaa"). Tuuta bakka bu'eewwan tokkoo ol sararichi sirrii unkaa itti aanu qabaata y = a + b1x1 + b2x2 ... + bnxn.

If linearType is FALSE the straight line found is forced to pass through the origin (the constant a is zero; y = bx). If omitted, linearType defaults to TRUE (the line is not forced through the origin).

If stats is omitted or FALSE only the top line of the statistics table is returned. If TRUE the entire table is returned.

LINEST returns a table (array) of statistics as below and must be entered as an array formula (for example by using + Shift + Return rather than just Return).

In the LibreOffice Calc functions, parameters marked as "optional" can be left out only when no parameter follows. For example, in a function with four parameters, where the last two parameters are marked as "optional", you can leave out parameter 4 or parameters 3 and 4, but you cannot leave out parameter 3 alone.

More explanations on top of this page.

Example

Faankishiniin kun waraantoo kenna faankishiniin kunis akkuma faankishinoota waraantoo kaaniitti qabama. Deebiiwwaniif hangii filadhu sana booda faankishinii filadhu. data_Y filadhu. Yoo barbaadde, ulaagota biroo galchi. Waraantoo filadhuuti Tole cuqaasi.

Firiin sirna (yoo stats = 0), dhaan kenname, yoo xinnaate dhundhula sarara rigireeshinii fi bakkatti rigireeshinichi siiqqee Y wajjiin walqaxxaamuru agarsiisa.Yoo stats 0 waliin wal qixa yoo ta'uu baate, firii biraan mul'ata.

Firiiwwan LINEST Biroo:

Fakkeenyota armaan gadii qoradhu:

A

B

C

D

E

F

G

1

x1

x2

y

195

2

4

7

100

4,17

-3,48

82,33

3

5

9

105

5,46

10,96

9,35

4

6

11

104

0,87

5,06

#NA

5

7

12

108

13,21

4

#NA

6

8

15

111

675,45

102,26

#NA

7

9

17

120

8

10

19

133


Tarjaan A gatiiwwan X1 hedduu qaba, tarjaa B gatiiwwan X2 hedduu fi tarjaan C gatiiwwan Y of keessatti qabatu. Gatiiwwan kana qaata wardii ke keessa galchiteetta. Amma E2:G6 wardii keessaa qindeessiteetta dabalataanisMasaka Faankishinii kakaasteetta. Faankishiniin LINEST akka hojjetu gochuuf, sanduuqa Waraantoo mirkaneessu Masaka Faankishinii keessa jiru mallatteessiteetta ta'uu qaba. Itti aansuudhaan, gatiiwwan armaan gadii wardii keessa jiran filadhu (ykn gabatee furtuu fayyadamuudhaan isaan galchi):

Deetaa_Yn C2:C8 dha

Deetaa_Xn A2:B8 dha

Gosnisorooroo fi stats lamaan isaaniiyyu 1 tti qindaa'u.

Akkuma OK cuqaasteen, akka fakkeenya keessatti mul'atetti LibreOffice Calc fakkeenya armaan gadii gatiiwwan LINEST dhaan guuta.

The formula in the Formula bar corresponds to each cell of the LINEST array {=LINEST(C2:C8;A2:B8;1;1)}.

Kun gatiiwwan LINEST shallagaman bakka bu'a:

E2 fi F2: Dhundhula m sarara rigireeshinii y=b+m*x gatiiwwan x1 fi x2f. Gatiiwwan tartiiba garagaltoodhaan kennamu; innis, dhundhulli x2 E2 keessa fi dhundhulli x1 F2 keessa.

G2: Walqaxxaamura b siiqqee y wajjiin.

E3 fi F3: Dogongora istaandardii gatii dhundhulaa.

G3: Dogongora istaandardii walqaxxaamuraa

E4: RSQ

F4: Dogongora istaandardii rigireeshinii gatii Y f shallagame.

E5: Gatii F xiinxala vaariyaansii irraa.

F5: Digirii walabummaa xiinxala vaariyaansii irraa.

E6: Ida'ama diveeshinii iskuweerii ta'e kan gatiiwwan Y miinii sorooroo isaanii irraa tilmaamame.

F6: Ida'ama diveeshinii iskuweerii ta'e kan gatii Y gatiiwwan Y kennaman irraa tilmaamame.

More explanations on top of this page.

LOGEST

Faankishiniin kun itti guuta deetaa galee akka marfata rigireeshinii eksipoonenshaalii (y=b*m^x)tti shallaga.

Syntax

LOGEST(DataY [; DataX [; FunctionType [; Stats]]])

DeetaaYn waraantoo Deetaa Y bakka bu'a.

eDeetaaX (dirqaalee) waraantoo Deetaa X bakka bu'a.

GosaFaankishinii (dirqaalee). Yoo Gosni_Faankishinii = 0 ta'e, faankishinoonni uunka y = m^x ni shallagamu.Yoo ta'uu baate, faankishinoonni y = b*m^x ni shallagamu.

Stats (dirqaalee). Yoo Stats=0 ta'e, kofishentii rigireeshinii qofatu shallagama.

In the LibreOffice Calc functions, parameters marked as "optional" can be left out only when no parameter follows. For example, in a function with four parameters, where the last two parameters are marked as "optional", you can leave out parameter 4 or parameters 3 and 4, but you cannot leave out parameter 3 alone.

More explanations on top of this page.

Example

Ida'amni iskuweerii kennamuu baatuyyu, LINEST ilaali.

MDETERM

Determinentii waraantoo waraantoo deebisa. Faankishiniin kun gatii man'ee ammee keessa jiru deebisa; firiiwwaniif hammangaa ibsuun hin barbaachisu.

Syntax

MDETERM(Waraantoo)

Waraantoon waraantoo iskuweerii kan determinentiin keessatti ibsame bakka bu'a.

note

You can find a general introduction to using Array functions on top of this page.


More explanations on top of this page.

MINVERSE

Fuggisoo waraantoo deebisa.

Syntax

MINVERSE(Waraantoo)

Waraantoon iskuweerii waraantoo kan garagaru bakka bu'a.

More explanations on top of this page.

Example

Hammangaa iskuweerii fi MINVERSE filadhu. Waraantoo baha filadhu, dirree Waraantoo filachuu fi OK irratti cuqaasuu.

MMULT

Bu'aa waraantoo kan waraantota lamaa shallaga. Lakkoofsi tarjaawwanii kan waraantoo 1 dirqama lakkoofsa tarreewwanii kan waraantoo 2 waliin wal simachuu qaba.

Syntax

MMULT(Array 1; Array 2)

Array 1 represents the first array used in the array product.

Array 2 represents the second array with the same number of rows.

note

More explanations on top of this page.


Example

Select a square range. Choose the MMULT function. Select Array 1, then select Array 2. Using the Function Wizard, mark the Array check box. Click OK. The output array will appear in the first selected range.

MUNIT

Waraantoo iskuweerii nunitarii kan hamma wayii deebisa. Waraantoon nuniitarii iskuweerii iddoo maalimaan diyaagonaalii guddaan 1 fi waraantoon biroo hunduu 0 dha.

Syntax

MUNIT(Gara)

Hammantaan hamma waraantoo takkaa ibsa.

note

Gubbaa fuula kanaa irratti seensa waliigalaa gara faankishinii Waraantootti barbaaduu dandeessa.


Example

Waraantoo iskuweerii wardii waliin filachu, fakkeenyaaf, A1 hanga E5 tti.

Osoo hangii hinfilin, faankishinii MUNIT filadhu. Sanduuqa filannoo Waraantoo mallatteessi. Safartuu waraantootiif, haala kanaan 5, hammamtaa barbaadame galchiitii OK cuqaasi.

You can also enter the =MUNIT(5) formula in the last cell of the selected range (E5), and press .

Amma waraantoo takka hammangaa A1:E5 waliin argita.

More explanations on top of this page.

SUMPRODUCT

Miseensota waraantoowwan kennaman keessa jiru baayi'see, ida'ama baay'attoota kanaa kenna.

Syntax

SUMPRODUCT(Array 1[; Array 2;][...;[Array 255]])

Array 1[; Array 2;][...;[Array 255]] represent arrays whose corresponding elements are to be multiplied.

At least one array must be part of the argument list. If only one array is given, all array elements are summed. If more than one array is given, they must all be the same size.

Example

A

B

C

D

1

2

3

4

195

2

6

7

8

9

3

10

11

12

13


=SUMPRODUCT(A1:B3;C1:D3) 397 kenna.

Shallaga: A1*C1 + B1*D1 + A2*C2 + B2*D2 + A3*C3 + B3*D3

Baay'ina kaldhabee kalqabee lamaa shallaguuf SUNPRODUCT fayyadamuu dandeessa.

note

SUMPRODUCTn lakkoofsa qeenxee kenna, faankishinii akka faankishiniitti galchuun hin barbaachisu.


More explanations on top of this page.

SUMX2MY2

Ida'ama garaagarummaa iskuweerota gatiiwwan waraantota lama keessa jiranii kenna.

Syntax

SUMX2MY2(WaraantooX; WaraantooY)

WaraantooXn waraantoo jalqabaa miseensonni isaa iskuweerii ta'anii ida'amuu qaban bakka bu'a.

WaraantooYn Waraantoo lammaffaa miseensonni isaa iskuweerii ta'anii hi'achuu qaban bakka bu'a.

More explanations on top of this page.

SUMX2MY2

Ida'ama ida'ama iskuweerota gatiiwwan waraantota lama keessa jiranii kenna.

Syntax

SUMX2MY2(WaraantooX; WaraantooY)

WaraantooXn waraantoo jalqabaa miseensonni isaa iskuweerii ta'anii ida'amuu qaban bakka bu'a.

WaraantooYn waraantoo lammaffaa miseensonni isaa iskuweerii ta'anii fi ida'amuu qabanii bakka bu'a.

More explanations on top of this page.

SUMX2MY2

Iskuweerota vaariyaansii gatiiwwan waraantota lama keessa jiran gidduu jiru walitti ida'a.

Syntax

SUMX2MY2(WaraantooX; WaraantooY)

WaraantooXn waraantoo jalqabaa miseensonni isaa hir'atanii iskuweerii ta'uu qaban bakka bu'a.

WaraantooXn waraantoo lammaffaa, miseensonni isaa hir'atanii iskuweerii ta'uu qaban bakka bu'a.

More explanations on top of this page.

TRANSPOSE

Tarreewwanii fi tarjaawwan waraantoo tiraansipoos godha.

Syntax

TRANSPOSE(Waraantoo)

Waraantoon waraantoo wardii keessa jira kan tiraanispoosid ta'an bakka bu'a.

note

Gubbaa fuula kanaa irratti seensa walii galaa faankishinii Waraantoo fayyadamuuf barbaaduu dandeessa.


Example

In the spreadsheet, select the range in which the transposed array can appear. If the original array has n rows and m columns, your selected range must have at least m rows and n columns. Then enter the formula directly, select the original array and press . Or, if you are using the Function Wizard, mark the Array check box. The transposed array appears in the selected target range and is protected automatically against changes.

A

B

C

D

1

2

3

4

5

2

6

7

8

9


The above table is 2 rows, 4 columns. In order to transpose it, you must select 4 rows, 2 columns. Assuming you want to transpose the above table to the range A7:B10 (4 rows, 2 columns) you must select the entire range and then enter the following:

TRANSPOSE(A1:D2)

Then make sure to enter it as matrix formula with . The result will be as follows:

A

B

7

2

6

8

3

7

9

4

8

10

5

9


TREND

Gatiiwwan karaa adeemsa sorooroo kenna.

Syntax

TREND(DataY [; DataX [; NewDataX [; LinearType]]])

DeetaaYn waraantoo Deetaa Y bakka bu'a.

eDeetaaX (dirqaalee) waraantoo Deetaa X bakka bu'a.

DeetaaHaaraaX (dirqaalee)n waraantoo Deetaa X, gatiiwwan irra deebiidhaan shallaguuf gargaaran bakka bu'a.

LinearType (optional). If LinearType = 0, then lines will be calculated through the zero point. Otherwise, offset lines will also be calculated. The default is LinearType <> 0.

In the LibreOffice Calc functions, parameters marked as "optional" can be left out only when no parameter follows. For example, in a function with four parameters, where the last two parameters are marked as "optional", you can leave out parameter 4 or parameters 3 and 4, but you cannot leave out parameter 3 alone.

More explanations on top of this page.

Example

Select a spreadsheet range in which the trend data will appear. Select the function. Enter the output data or select it with the mouse. Mark the Array field, click OK. The trend data calculated from the output data is displayed.

Please support us!