Man'eewwan Saagi

qaaqan Man'eewwan saagu kan ati akkaataa man'eewwan haaraa gara filannoo kennameetti bani. Gulaaluu-Man'eewwan haquu filachuudhaan man'eewwan haquu dandeessa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Sheet - Insert Cells.

Choose View - Toolbars and select the Insert Cells toolbar:

Sajoobani

Man'oota Saagi


Filannoo

Naannoon kun filannoowwan man'ee gara wardiitti saaguuf gargaaran of keessatti qabata.

Man'eewwan gad jijjiiri

Yeroo man'eewwan saagaman,qabeentota hangii filatamanii gara gadiitti hiiqsa.

Sajoo

Man'oota Gara Gaditti Saagi

Man'eewwan mirgatti jijjiiri

Yeroo man'eewwan saagaman,qabeentota hangii filatamanii gara mirgaatti hiiqsa.

Saagi

Man'oota Gara Mirgatti Saagi

Tarree Hunda

InsertsTarree hunda saaga.Bakki tarree filannoo wardii irratti taasifamuun murteeffama. Lakkofsi tarreewwan saagamanii baay'ina tarreewwan filatamanii irratti hundaa'a.Qabeentootni tarreewwan xabboo gara gadiitti hiiqu.

Saagi

Tarroota Saagi

Tarjaa Hunda

Tarjaa hunda saaga.Lakkoofsi tarjaawwan saagamuuf jiranii, lakkoofsa tarjaawwan filatamaniidhaan murtaa'a. Qabeentootni tarjaawwan xabboo gara mirgaatti jijjiiramu.

Saagi

Tarjoota Saagi

Please support us!