Kabalaa Foormulaa

Kabalaa foormulaa,foormulaawwan galchuu fi gulaaluuf gargaaru agarsiisa yookiin dhoksa. Yeroo wardiiwwan waliin hojjettu kaballi foormulaa meeshaa baay'ee gaarii ta'edha.

Kabalaa foormulaa dhoksuuf, maalimaa baafataa hin mallatteessin.

Ajaja kana bira gahuuf...

From the menu bar:

Choose View - Formula Bar.

From the tabbed interface:

Choose View - Formula Bar

On the View menu of the View tab, choose Formula Bar.

From toolbars:

Icon Formula Bar

Formula Bar


Yoo kaballi foormulaa dhokate,haalata gulaallii F2dhaan kakaastee ammallee man'ee gulaaluu ni dandeessa.Man'eewwan erga gulaaltee booda Enter dhiibuudhaan jijjiiramoota mul'atan fudhadhu yookiin Esc dhiibuudhaan galiinsa gati.Esc'n haalata gulaallii keessaa bahuufis ni gargaara.

Please support us!