Move or Copy a Sheet

Wardii galmee keessa jiru gara iddoo haaraatti ykn galmee biraatti sochoosa ykn garagalcha.

Ajaja kana bira gahuuf...

From the menu bar:

Choose Sheet - Move or Copy Sheet.

From the sheet navigation bar:

Choose Move or Copy Sheet.

From toolbars:

Icon Move or Copy Sheet

Move or Copy Sheet


Sajoo Ofegannoo

Yoo man'een gatii guyyaa qabu wardiiwwan qajjoojjii adda adda gidduutti garagalchituu fi maxxansitu galmeen wardii qajjoojjii qindaa'uu qaba.Yoo bu'uurri guyyaa adda ta'e guyyaan mul'atu ni jijjiirama!


Gara galmee

Wardiin ammee garamitti akka socha'u ykn garagaru agarsiisa. Wardii garagaruuf ykn socho'uuf iddoo haaraa yoo uumuu barbaade galmee haaraa filadhu.

Dursa saaguu

Wardiin ammee gara fuldura wardii filatameetti socho'ama ykn garagara. Filannoon gara dhumaatti sochoosi jedhu dhumarratti wardii ammee qabata.

Garagalchuu

Wardiin akka garagaru adda baasa.Yoo filannoon adda hin baane wardiin ni socho'a. Wardiiwwan sochoosuun durtiidha.

Please support us!