Wardii haquu

Dhugoomsi edda gaafatameen booda wardii ammee haqa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Sheet - Delete Sheet.

Open context menu for a sheet tab.


Sajoo Yaaddannoo

You cannot delete a sheet while Edit - Track Changes - Record is activated.


Eeyyeen

Deletes the current sheet.

Lakki

Qaaqee balleessi.Haquun hin danda'amu.

Please support us!