Delete Cells

Man'eewwan, tarjaawwan ykn tarreewwan hundumaa haqa. Man'eewwan garjalaa ykn garmirgaa man'eewwan haqamaniin bakkaduwwaa guutu. Hubadhu qaaqeen itti aanu yoo filatame filannoowwan haqaman ni kuufamu akkasumas deebi'anii fe'amu.

Ajaja kana bira gahuuf...

From the menu bar:

Choose Sheet - Delete Cells.

From the context menu:

Choose Delete Cells.

From the tabbed interface:

On the Layout menu of the Layout tab, choose Delete.

From toolbars:

Icon Delete Cells

Delete Cells

From the keyboard:

+ "-"


Filannoo

Naannoo kun filannoo wardiin tokko edda man'eewwan haqamaniin booda akkamitti akka mul'atan agarsiisa.

Man'eewwan ol jijjiiruu

Bakka duuwwaa uumame man'eewwan haqamaniin guuta.

Man'eewwan bitaa jijjiiruu

Bakka duuwwaa argaman man'eewwan gara mirgaa,man'eewwan haqamaniitti argamaniin guuta.

Tarree(wwan) hundaa haquu

Man'een takkallee edda filatamee booda,tarreewwan hundaa wardiirraa haqa.

tip

This command is equivalent to .


Tarjaa(wwan) hundaa haquu

Man'een takkallee edda filatamee booda,tajaa hundaa wardiirraa haqa.

tip

This command is equivalent to .


Please support us!