Clear Cells

Man'ee si'aa'aa ykn hammangaa man'ee filatame keessaa qabeentota haqamuu qaban adda baasa. yoo wardiin baay'een filataman ,wardiiwwan filataman hunduu ni miidhamu.

Ajaja kana bira gahuuf...

From the menu bar:

Choose Sheet - Clear Cells.

From the context menu:

Choose Clear Contents.

From toolbars:

Icon Clear Cells

Clear Cells

From the keyboard:

Backspace


tip

This dialog is also called by pressing Backspace after the cell cursor has been activated on the sheet.


tip

Pressing Delete deletes content without calling the dialog or changing formats.


tip

Qabeentota fi dhangiiwwan qaaqiidhaan alakabala waltawaa irratti balleessuuf muri fayyadamaa.


Filannoo

Naannoon kun qabeentota haqaman tarreessa.

Hunduma haquu

Qabeentota hundaa hammanga man'ee filatame irraa haqa

Barruu

barruu qofa haqa.Dhangoonni,formullaawwan,lakkoofsonni fi guyyoonni hin dhiibeffaman.

Lakkoofsota

Lakkoofsa qofa haqa.Dhangoonni fi foormullaa hin jijjiiraman.

Guyyaa fi yeroo

Gatii guyyaa fi yeroo haqa.Dhangiiwwan,barruu,lakkoofsonni fi formullaawwan hin jijjiiraman.

Foormulaawwan

Foormullaawwan haqa.Barruu,dhangiiwwan,guyyoota fi yeroon hin jijjiiraman.

Yaadota

Yaadota man'eewwanitti ida'aman haqa. Miseensonni biraa hunduu hin jijjiirraman.

Dhangiiwwan

Dhangiiwwan man'ee fayyadamuuf ga'ee qaban haqa.Qabeentaan man'ee hunduu hin jijjiiraman.

Wantoota

Wantoota haqa.Qabantaan man'ee hunduu hin jijjiiraman.

Please support us!