Walfaannee Guuti

Automatically generate series with the options in this dialog. Determine direction, increment, time unit and series type.

Sajoo Yaaddannoo

Osoo walfaannee hin guutiin,jalqaba hangii man'ee fili.


Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Sheet - Fill Cells - Series.


Seeraa ittiin xumuraa ka'amee fayyadamun ofumaan walfaannee itti fufuuf,erga qaaqa Walfaannee Guuti bantee booda dirqaalaOfiinguutaa fili.

Kallattii

kallattii walfaannee uumame murteessa.

Gadee

Dabala i bsame fayyadamuudhaan hammanga man'ee targaa filatameef walfaannee gargadii uuma.

Mirga

Dabala ibsame fayyadamuudhaan hammanga man'ee wajjin bitaadhaa gara mirgaatti uuma.

Olee

Dabala ibsame fayyadamuudhaan hammanga man'ee targaa filatameef walfaannee garolii uuma.

Bitaa

Dabala ibsame fayyadamuudhaan hammanga man'ee wajjin mirgaa gara bitaatti uuma.

Gosa walfaannee

Defines the series type. Choose between Linear, Growth, Date and AutoFill.

sararoo

Dabala ibsamee fi gatii dhumaa fayyadamuudhaan walfaannee lakkoofsa sararoo uuma.

Guddina

Dabala ibsamee fi gatii dhumaa fayyadamuudhaan walfaannee guddinaa uuma.

Guyyaa

Dabala ibsamee fi gatii dhumaa fayyadamuudhaan walfaannee guyyaa uuma.

Ofnaa guutuu

Forms a series directly in the sheet. The AutoFill function takes account of customized lists. For example, by entering January in the first cell, the series is completed using the list defined under - LibreOffice Calc - Sort Lists.

ofnaa guutuun sarxaa ibsame fayyadamuudhaan gatii walfannee xumura.Walfaanneen 1,3,5 battalumatti 7,9,11,13 fi kkf wajjin xumurama.Guyyaa fi yeroon haala jiruun xumurama.Fkf 01.01.99 fi 15.01.99,guyyaa 14 fayyadama.

Maadheelee bukkee irratti hundaa'uudhaan deetaa ufmaan guutuu

Safartoo yeroo

Naannoo kanatti safartuu yeroo barbaanne adda baasuu dandeenya.Naannoon kun kan sinsinaa'u yooDate gosa walfaanneefilatamee dha.

Guyyaa

Use the Date series type and this option to create a series using all seven days of the week. Unit of Increment is day.

Guyyaa torbee

Use the Date series type and this option to create a series only using the five weekdays. Unit of Increment is day.

Ji'a

Use the Date series type and this option to form a series which unit of Increment is month.

Waggaa

Use the Date series type and this option to create a series which unit of Increment is year.

Gatii dhumaa

Walfaanneedhaaf gatii jalqabaa murteessa. Lakkoofsota,guyyoota ykn yeroo fayyadama.

Gatii dhumaa

Walfaanneedhaaf gatii dhumaa murteessa. Lakkoofsota,guyyoota ykn yeroo fayyadama.

Dabala

Jechi "dabala" jedhu amma gatiin kenname tokko ittiin dabalu bakka bu'a.Gatii Walfaannee gosa filatamee adeemsa hunda keessatti dabalamu murteessa. Galiinsi kan ta'u yoo sararoon,guddinni ykn guyyaan filatameedha.

Please support us!