Bitaa

Yoo xiqaatee tarjaawwan lama qabeentoota man'ee mirgaa fagatanii argaman waliin hangii filamaneef guuta .

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Sheet - Fill Cells - Left.


Yoo hangiin filamee tarree tokko qofa qabaate,qabiyyeen man'ee mirgaa fageenyarra jiru gara man'eewwan gara biraa hangiitti garagalfama.Yoo tarreewan baay'ee filame,man'ee mirgaa fageenyarra gara man'eewwan bitaarra jiranitti garagalfama.

Please support us!