Fill Left

Yoo xiqaatee tarjaawwan lama qabeentoota man'ee mirgaa fagatanii argaman waliin hangii filamaneef guuta .

Ajaja kana bira gahuuf...

From the menu bar:

Choose Sheet - Fill Cells - Fill Left.

From toolbars:

Icon Fill Left

Fill Left


Yoo hangiin filamee tarree tokko qofa qabaate,qabiyyeen man'ee mirgaa fageenyarra jiru gara man'eewwan gara biraa hangiitti garagalfama.Yoo tarreewan baay'ee filame,man'ee mirgaa fageenyarra gara man'eewwan bitaarra jiranitti garagalfama.

Please support us!