Headers and Footers

Defines or formats a header or footer for the page style in use.

Ajaja kana bira gahuuf...

From the menu bar:

Choose Insert - Headers and Footers.

Choose Format - Page Style - Header (or Footer) tab, press Edit.

Choose Styles - Manage Styles - Page Styles, open context menu of the page style, choose Edit Style - Header (or Footer) tab, press Edit.

From the tabbed interface:

Choose Layout - Headers and Footers.

Choose Layout - Format Page - Header (or Footer) tab, press Edit.

On the Insert menu of the Insert tab, choose Headers and Footers.

From toolbars:

Icon Headers and Footers

Headers and Footers


Naannoo Bitaa

Barruu mul'achuu qabu harka bitaa irraantoo yookiin jalaantootti galhi.

Naannoo gidduugaleessaa

Barruu mul'achuu qabu harka bitaa irraantoo yookiin jalaantootti galhi.

Naannoo Mirgaa

Barruu mul'achuu qabu mirga irraantoo yookiin jalaantooti galchi.

Irraantoo/Jalaantoo

Irraantoo yookiin jalaantoo durmurtaawe tarree keessaa filadhu.

Amaloota Barruu

Opens a dialog to assign formats to new or selected text. The Text Attributes dialog contains the tab pages Font, Font Effects and Font Position.

Icon Text Attributes

Amaloota Barruu

Maqaa Faayilii

Iddooqa maqaa faayilii bakka filatametti galcha. Mata duree galchuuf hantuutee cuqaasi.Cita baafataa keesaa mata duree, maqaa faayilii yookiin maqaa xurree/faayilii filachuuf cuqaasa dheeraa taasisi.Yoo mata dureen hin moggaafamne ta'e (Faayilii - Amalootsa ilaali), bakka isaa maqaan faayilii ni seena.

Icon Folder

Maqaa Faayilii

Maqaa Wardii

Iddooqa maqaa wardii irraantoo/jalaantoo galmee sirrii keessa jiruun bakka bu'e irraantoo/jalaantoo filatame keessa galcha.

Icon Sheet Name

Maqaa Wardii

Fuula

Iddooqa lakkaawwii fuulaan bakka bu'e naannoo irraantoo/jalaantoo filatame keessa galcha.

Icon

Fuula

Fuulota

Iddooqa lakkoofsa fuulotaa galmee keessa jiran hundaan bakka bu'e naannoo irraantoo/jalaantoo filatame keessa galcha.

Icon Pages

Fuulota

Guyyaa

Iddooqa guyyaa ammee irraantoo/jalaantoo tokko tokkoo fuula galmee irra jiru keessatti irra deebi'amu,naannoo irraantoo/jalaantoo filatame keessa galcha.

Icon Date

Guyyaa

Yeroo

Iddooqa yeroo ammee irraantoo/jalaantoo tokko tokkoo fuula galmee irra jiru keessatti bakka bu'e,naannoo irraantoo/jalaantoo filkatame keessa galcha.

Icon Time

Yeroo

Please support us!