durargii fuulaa

Durargii fuula maxxanfamee agarsiisa yookiin durargii cufa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Menu File - Print Preview.

Icon Print preview

Print Preview


Use the icons on the Print Preview Bar to scroll through the pages of the document or to print the document.

You can also press +Page Up and +Page Down keys to scroll through the pages.

Sajoo Yaaddannoo

Osoo durargii fuulaa keessa jirtu galmee ke gulaaluu hin dandeessu.


Please support us!