GetProcessServiceManager Function

ProcessServiceManager (central Uno ServiceManager) deebisa.

Faankishiniin kun yommuu ati tajaajila CreateInstanceWithArguments kaasuu barbaaddeef si fayyada.

Syntax:

oServiceManager = GetProcessServiceManager()

Example:


    oServiceManager = GetProcessServiceManager()
    oIntrospection = oServiceManager.createInstance("com.sun.star.beans.Introspection");
    ' this is the same as the following statement:
    oIntrospection = CreateUnoService("com.sun.star.beans.Introspection")

Please support us!