Environ Function

Gatii jijjiiramaa qeenyaa akka diraatti deebisa. Jijjiiramtootni qeenyaa akaakuu sirna dalagaa ati qabdu irratti hundaa'u.

caasimaa:


Environ (Environment As String)

Gatii deebii:

String

Ulaagaalee:

Qeenyaa: Jijjiiramaa qeenyaa kan ati gatii isaa deebisuu barbaaddu.

Error codes:

5 Ejjatoo fashalaan waamu

Fakkeenya:


Sub ExampleEnviron
Dim sTemp As String
    sTemp=Environ ("TEMP")
    If sTemp = "" Then sTemp=Environ("TMP")
    MsgBox "'" & sTemp & "'" ,64,"Directory of temporary files:"
End Sub

Please support us!