GetSystemTicks Function

Lakkoofsa sirna dhikkisaa sirna dalagaatiin dhiyaatan deebisa. Hojiiwwan murtaa'oo guutoluuf faankishinii kanatti fayyadamuu ni dandeessa.

caasimaa:


GetSystemTicks()

Gatii deebii:

Long

Error codes:

5 Ejjatoo fashalaan waamu

Fakkeenya:


Sub ExampleWait
Dim lTick As Long
    lTick = GetSystemTicks()
    Wait 2000
    lTick = (GetSystemTicks() - lTick)
    MsgBox "" & lTick & " Ticks" ,0,"The pause lasted"
End Sub

Please support us!