Shell Function

Yoo barbaachisaa ta'e, Raawwii biraa kaasuu fi haalata foddaa kanaan walqabatu ibsuu dha.

Syntax:

Shell (Pathname As String[, Windowstyle As Integer[, Param As String[, bSync]]])

Parameters:

Maqaa xurree

Name of the program that you want to start, optionally with complete path and/or arguments.

Haalata foddaa

Himata itergaa dirqaalee isa haalata foddaa kan sagantaan keessatti raawwatu ifteessu dha. Gatiiwwan armaan gadii ni danda'amu:

Windowstyle

Meaning

0

Xiyyeeffannaan foddaa sagantaa dhokfame irra jira.

1

Xiyyeeffannaan foddaa sagantaa irra hammamtaa durtiitiin jira.

2

Xiyyeeffannaan, foddaa sagantaa xinneeffame irra jira.

3

Xiyyeeffannaan foddaa sagantaa guddaterra.

4

Hammamtaa foddaa sagantaa durtii, xiyyeeffannoo malee.

6

Foddaa sagantaa xinneeffame, xiyyeeffannaan foddaa ka'aarra tura.

10

Agarsiisa argii-guutuu.


Param

String that specifies additional arguments passed to the program.

bSync

Yoo gatiin kun true qindeeffame, ajajni qolaa fi dalagaawwan LibreOffice marti hanga hojiin qolaa xumuramutti ni eegu. Yoo gatiin isaa false qindeeffame, qolli kallattumaan deebi'a. Gatiin durtii isaa false dha.

Error codes:

5 Ejjatoo fashalaan waamu

53 Faayilii hin argamne 53 Faayilii hin argamne 53 Faayilii hin argamne 53 Faayilii hin argamne 53 Faayilii hin argamne 53 Faayilii hin argamne

73 Kolatiin hin raawwatamu

Example:


Sub ExampleShellForWin
    Shell("c:\windows\calc.exe",2)
End Sub

Please support us!